XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
13 SIERPNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę nie będzie spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go Człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 3. Do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia może­my przy­stę­po­wać w tym tygo­dniu, w dni powsze­dnie przed każ­dą Mszą św. , a w nie­dzie­le i Świę­to pod­czas spra­wo­wa­nych Eucha­ry­stii.
   
 4. We wto­rek – 15 sierp­nia, Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie tego­rocz­nych ziół i kwia­tów.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 6. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na VI Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca do Hen­ry­ko­wa – w naj­bliż­szą sobo­tę 19 sierp­nia. Koszt: 60 zł. Zapi­sy u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca. Wyjazd zapi­sa­nych osób w sobo­tę o godz. 630 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 7. W minio­ny wto­rek o godz. 1400 Mszą św. spra­wo­wa­ną na wałach Jasno­gór­skich zakoń­czy­ła się 43. Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka do NMP w Czę­sto­cho­wie. Piel­grzy­mi z naszej Gru­py XIV ser­decz­nie dzię­ku­ją za modli­tew­ne wspar­cie wszyst­kim zapi­sa­nym Para­fia­nom do Gru­py XVI – Ducho­wych Uczest­ni­ków. Dzię­ki waszej wytrwa­łej modli­twie i ofia­ro­wa­nym Panu Bogu życio­wym krzy­żom Piel­grzy­mi mogli bez­piecz­nie zmie­rzać do Tro­nu NMP Jasno­gór­skiej. Wiel­kie dzię­ki za ten Dar! Niech owo­ce tych Reko­lek­cji w Dro­dze przy­no­szą obfi­te bło­go­sła­wień­stwo w życiu naszej Para­fii, Mia­sta i Powia­tu! Bóg zapłać tak­że wszyst­kim Para­fia­nom, któ­rzy otwar­li swo­je domy i ser­ca dla Piel­grzy­mów z innych die­ce­zji, któ­rzy w lip­cu i sierp­niu zatrzy­my­wa­li się w naszym mie­ście na odpo­czy­nek i noc­leg. Niech Dobry Bóg obfi­cie bło­go­sła­wi Dobro­dzie­jom Piel­grzy­mów!
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Leonar­da Sil­ka, lat 90 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Marek Bar­na, lat 61 z ul. Wrzosowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA