IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
21 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, w tym roku pod hasłem: „Zrób­cie wszyst­ko cokol­wiek wam powie mój Syn”. W inten­cji nowych powo­łań będzie­my modlić się pod­czas wszyst­kich Mszy świę­tych spra­wo­wa­nych w tym tygo­dniu a tak­że pod­czas ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w czwar­tek od godz. 1630 – 1700 oraz od 1730 – 1800.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Na koniec Tygo­dnia Biblij­ne­go, zachę­ca­my by przy wyj­ściu z kościo­ła pobrać sigle z frag­men­tem Pisma Świę­te­go i kie­ro­wać się w życiu tym co mówi nam Pan Bóg w swo­im Sło­wie.
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę modli się z nami muzycz­ny Zespół „Maja & Matan”. Dzię­ku­je­my im za świa­dec­two wia­ry, któ­re dają swo­im muzycz­nym talen­tem. Przy wyj­ściu ze świą­ty­ni może­my zaopa­trzyć się w pły­tę Zespo­łu, w cenie 25 zł.
   
 5. Jutro w koście­le św. Fau­sty­ny kolej­ne Spo­tka­nie Pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie dla Para­fii obu deka­na­tów Górow­skich. Roz­po­czę­cie o godz. 1915 a spo­tka­niu będzie prze­wod­ni­czył Bp Jacek Kiciń­ski. Oczy­wi­ście zapra­sza­my do udzia­łu nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny.
   
 6. We wto­rek 23 kwiet­nia przy­pa­da litur­gicz­na Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Głów­ne­go Patro­na Pol­ski. Zachę­ca­my pod­czas spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych do wspól­nej modli­twy w inten­cji Ojczy­zny.
   
 7. Rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko-orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji nasze­go Para­fial­ne­go Oddzia­łu Akcji Kato­lic­kiej.
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do Sank­tu­arium NMP Łaska­wej w Krze­szo­wie na Piel­grzym­kę Męż­czyzn Dol­ne­go Ślą­ska, w sobo­tę 11 maja. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy oraz pod nume­rem tele­fo­nu zamiesz­czo­nym na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła.
   
 11. Tak­że w sobo­tę – 11 maja, z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­na jest Piel­grzym­ka do pol­skie­go Loret­to i Nie­po­ka­la­no­wa dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca i wszyst­kich chęt­nych, pod hasłem: „Obudź Twój Naród do Wia­ry!”. Koszt prze­jaz­du to 140 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
OGŁOSZENIA NIEDZIELA