Intencje Mszalne (14–21.05.2023)

Nie­dzie­la 14.05.2023
0700
† Ste­fa­nia HRYNIEWICZ – 13 r. śm.; † Jan HRYNIEWICZ – 34 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 81 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 81 r. śm.; † z rodziny

 
0900
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 14 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jacek ZAKASZEWSKI; † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 6 r. śm.; † z rodzi­ny DEPERAS
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Micha­ła KAŁAWAJ w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty, z proś­bą o dary Ducha Św., opie­kę MB i łaskę zdrowia 
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 15.05.2023
0700
† Hali­na WOJCIECHOWSKA – 7 r. śm.; † rodzi­ce: Jani­na, Sta­ni­sław MISZCZYK
 
1700
† Karo­li­na ŁESZKIW – 12 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, MINICH, JURGA
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 16.05.2023
0700
 
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek, Tere­sa, Ste­fa­nia PODKOWSCY


Śro­da 17.05.2023
0700
† Piotr AUGUSTYNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† ks. Hen­ryk KONARSKI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 18.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Elż­bie­ta, Danu­ta, Małgorzata
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Jac­ka w 60 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­ta, dzie­ci i wnuków


Pią­tek 19.05.2023
0700
† Ade­la, Kon­stan­ty WIŚNIEWSCY; † z rodzin: WIŚNIEWSKICH, KUCZYŃSKICH
 
1700
† Alek­san­der. Olga, Jan, Jani­na, Edward JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 20.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Józef, Euge­nia TYRAŁA

Nie­dzie­la 21.05.2023
0700
 • † Ste­fan, Józe­fa ZGUTKA; † Mał­go­rza­ta KOSEK
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin
 
1030
 • Pierw­sza Komu­nia Świę­ta
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. ks. Dariu­sza KUŁAN w 25 r. święceń
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Domi­ni­ki w 18 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. cór­ki Zofii ŚLIWIŃSKIEJ i mamy Zofii JADACH z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i wsta­wien­nic­two MB
 
1500
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Cze­sła­wy KRÓL w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

MSZAL I KRZYZ -Intencje Mszalne