VII NIEDZIELA WIELKANOCNA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
21 MAJA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wa­my Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, do któ­rej przy­stą­pi 61 dzie­ci klas III. Dzie­ciom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym a rodzi­com dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­we, reli­gij­ne wycho­wa­nie swo­ich pociech i życzy­my wytrwa­ło­ści w dal­szym dba­niu o ducho­we dobro powie­rzo­nych im przez Pana Boga dzie­ci. Rodzi­com dzię­ku­je­my tak­że za dar ołta­rza, któ­rym jest spe­cjal­ny pro­gra­ma­tor do obsłu­gi kościel­nych dzwo­nów.
  Nabo­żeń­stwo Majo­we z udzia­łem dzie­ci komu­nij­nych dzi­siaj o godz. 1600. Przy­po­mi­na­my, że z tego powo­du dzi­siej­sza popo­łu­dnio­wa Msza św. będzie spra­wo­wa­na wyjąt­ko­wo o godz. 1500. Majów­ka dla star­szych, dzi­siaj jak zwy­kle o godz. 1730.
  Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my dzie­ci komu­nij­ne wraz z naj­bliż­szy­mi o godz. 1700, na Msze Świę­te Bia­łe­go Tygo­dnia połą­czo­ne z Nabo­żeń­stwem Majo­wym.
   
 2. W naj­bliż­szą śro­dę, w naszym koście­le o godz. 1130 uro­czy­sta Msza św. w inten­cji Powia­to­wej Stra­ży Pożar­nej w Górze i wszyst­kich Stra­ża­ków Powia­tu Górow­skie­go z oka­zji nada­nia sztan­da­ru dla Komen­dy Powia­to­wej PSP w Górze.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. dzie­ci klas IV. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci i ich bli­skich w sobo­tę o godz. 900. Rodzi­ców dzie­ci rocz­ni­co­wych zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 5. Za tydzień o godz. 1200 Msza św. w inten­cji posłu­gu­ją­cych w naszej Para­fii księ­ży, w kolej­ne rocz­ni­ce przy­ję­cia Świę­ceń Kapłań­skich.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Maria Sie­ka­no­wicz, lat 82 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA