Intencje Mszalne (14–21.08.2022)

Nie­dzie­la 14.08.2022
0700
† Lesław SAUTER oraz †† z rodziny
 
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
 
1030
† Jan KAŹIMIERCZAK
 
1200
† Jani­na, Jan, Ire­na GUDAJCZYK
 
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI † Kata­rzy­na, Paweł

Ponie­dzia­łek 15.08.2022
0700
† Apo­lo­nia, Sta­ni­sła­wa JACHIMOWICZ † Sta­ni­sła­wa, Wła­dy­sław ŻŁOBIŃSCY
 
0900
Dz. – bł. w int. Danu­ty i Jana z oka­zji zło­tych godów z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla nas, naszych dzie­ci, wnu­ków oraz o opie­kę Mat­ki Bożej na dal­sze lata życia oraz o zdro­wie dla Jubilatów
 
1030
W int. 78 rocz­ni­cy uro­dzin oraz z racji imienin
 
1200
Dz. – bł. w int. Urszu­li i Euge­niu­sza z 55 r. Ślu­bu o Boże bło­go­sła­wień­stwo i potrzeb­ne łaski
 
1800
† Tade­usz STANIEWSKI † Maria, Rudolf PROSIANOWSCY, † Jan JURKÓW

Wto­rek 16.08.2022
0800
† Euge­nia HRYNIEWIECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Józef – 29r. śm. † Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE

Śro­da 17.08.2022
0800
† Elż­bie­ta ZIELIŃSKA zd. DUL – 3 r. śm. †† z rodziny
 
1800
† Ire­na, Marek – 7 r. śm. WOLAK † Cze­sław WOLAK oraz †† rodzi­ców z obu stron

Czwar­tek 18.08.2022
0800
† Wła­dy­sław, Jani­na, Alfre­da, Grze­go­rza DZIESZKOWSCY
 
1800
Dz. – bł. z podzię­ko­wa­niem za otrzy­ma­ne łaski i proś­bą o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Kata­rzy­ny – 4 r. ur. Szy­mo­na – 1 r. ur. oraz Bar­ba­ry i Grze­go­rza oraz Micha­li­ny i Krzysztofa

Pią­tek 19.08.2022
0800
† Danu­ta WITKOWSKA (od sąsiadki)
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Sobo­ta 20.08.2022
0800
† Hali­na, Roman, Urszu­la OWCZARZAK, † Kon­stan­cja, Józef BORUCCY
 
1800
† Zeno­na – 3 r. śm. † Michał – 15 r. śm. Oraz †† Leszek, Adam, Marek, Karo­li­na MICHALEWSCY

Nie­dzie­la 21.08.2022
0700
† Alek­san­der ŁUKOWIAK – 14 r. śm. † Józe­fa i Bartłomiej
 
0900
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz oraz †† rodziców
 
1030
† Marian­na KĘDZIERSKA (od chrze­śni­cy Kry­sty­ny z rodziną)
 
1200
W int. Hali­ny i Zdzi­sła­wa w 40 r. Ślu­bu z proś­bą o zdro­wie Boże bło­go­sła­wień­stwo dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1800
  • Za Ojczy­znę, Ojca św. i Rodzi­nę Radio Mary­ja
     
  • W int. Mate­usza Gór­cza­ka w 18 r. urodzin