XX NIEDZIELA ZWYKŁA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
14 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Straż Hono­ro­wą NSPJ zapra­sza­my na dzi­siej­sze spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 15 sierp­nia, prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie ziół i kwia­tów w dzień Mat­ki Bożej Ziel­nej.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Jani­na Gor­wa, lat 82 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Marian­na Kędzier­ska, lat 91 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kata­rzy­na Koszac­ka, lat 67 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek…