XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
21 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W pią­tek – 26 sierp­nia, Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 800; 900 i 1800.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca waka­cji, moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św. 20 minut przed każ­dą Mszą św.
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wan­da Maciej­czak, lat 95 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Sta­ni­sław Misz­kie­wicz, lat 76 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Jacek Zaka­szew­ski, lat 57 z ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Wła­dy­sła­wa Urba­no­wicz, lat 94 z ul. Konopnickiej.

  Wiecz­ny odpoczynek…