Intencje Mszalne (14–21.11.2021)

Nie­dzie­la 14.11.2021
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 58 r. śm.; † Ire­na SALAMON – 22 r. śm.; † z rodziny
 
0900
 • † Maria, Józef KLUKOIĆ; † Jadwi­ga, Józe­fa, Ste­fa­nia
   
 • † rodzi­ce: Marian­na, Marian KUJAWA; † ich syn: Bog­dan KUJAWA; † teścio­wie: Jadwi­ga, Józef BARTYZEL; † ich dzie­ci: Józef, Jan, Zofia
 
1030
 • † Marian­na KAMIŃSKA; † Boże­na KĘDZIOREK; † Danu­ta ORGAS; † Wła­dy­sław BUCZYŃSKI
   
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sław PROGA; † z rodzin: PROGÓW, BRZEZIŃSKICH
 
1200
 • Za Para­fian
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Wik­to­rii WITKOWSKIEJ w 15 r. uro­dzin. Dzię­ku­jąc za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go na dal­sze lata życia
 
1600
† Józef, Kata­rzy­na IŁOWSCY; † z rodzi­ny IŁOWSKICH
 
1800
† Kry­sty­na, Domi­nik HODUN; † Albi­na, Lucjan SAWICCY; † Kata­rzy­na JAKUBISZYN

Ponie­dzia­łek 15.11.2021
0700
Dzięk­czyn­na za szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji i powrót do zdro­wia Jadwigi
 
1700
† Maria, Wła­dy­sław MACIEJCZAK; † Sabi­na, Alek­san­der MACZUGA; † z rodzin: MACIEJCZAK, DERA, KURPISZ
 
1800
† Doro­ta, Nor­bert GOLĄBEK

Wto­rek 16.11.2021
0700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Józe­fa, Fran­ci­szek MIESZCZANOWICZ; † Wło­dzi­mierz NOWAK
 
1800
† Andrzej OPAT – 4 r. śm.

Śro­da 17.11.2021
0700
† Kata­rzy­na JÓZEFIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zuzan­na, Paweł GRYGOROWICZ; † Wik­to­ria, Anto­ni SZYKSZNIAN
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Sio­stry Elż­bie­ty z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog.

Czwar­tek 18.11.2021
0700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od Krzysz­to­fa Ryszew­skie­go z rodziną)
 
1700
† Miro­sław FORNALIK; † Wik­tor, Jani­na BUŁYSZKO
 
1800
Mar­ga­ret­ka.

Pią­tek 19.11.2021
0700
† Jadwi­ga KARNIA (od córek i syna z rodzinami)
 
1700
† Adam NIEKRASZEWICZ – 1 r. śm.
 
1800
 • † Hele­na, Wła­dy­sław MICHALCZAK; † z rodzin: MICHALCZAKÓW, URBANIAKÓW; † Tere­sa, Józef RYBA
   
 • Za zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku w naszej Para­fii na wypominkach

Sobo­ta 20.11.2021
0700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od kuzy­na Wawrzyniaka)
 
1800
† Andrzej TOMASZEWICZ – 24 r. śm.; † Krzysz­tof; † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Feliks

Nie­dzie­la 21.11.2021
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 19 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzi­sław MARKOWSCY
 
0900
 • † Józef – 36 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Maria BIRECKA; † z rodzi­ny SAUTE
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWICZ
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Gra­ży­ny i Zbi­gnie­wa MROZOWSKI w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów i dzie­ci
   
 • † Jan, Jani­na PESZKO; † Anna, Andrzej PANKIEWICZ; † Hele­na, Michał KRUPA; † z rodzin: PESZKO, PANKIEWICZ, KRUPA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny