XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
14 LISTOPADA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ .
   
 2. Prze­ży­wa­my dzi­siaj Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym; stąd po Mszach św. może­my zło­żyć nasze dobro­wol­ne ofia­ry na potrze­by Kościo­ła w Liba­nie. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 4. Porzą­dek modlitw wypo­min­ko­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  • w dzi­siej­szą nie­dzie­lę – z ul. Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej i pl. Chrobrego;
  • ponie­dzia­łek – Głogowska;
  • wto­rek – Poznańska;
  • śro­da – zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach z innych Para­fii oraz zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach, któ­re wpły­nę­ły po odczy­ta­niu wyzna­czo­nej uli­cy a tak­że zmar­li zgło­sze­ni na kart­kach bez poda­ne­go adresu.

  To będzie ostat­ni dzień modlitw wypo­min­ko­wych w naszej Para­fii. Raz jesz­cze ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne z racji wypominek!
  Przy­po­mi­na­my, że modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się codzien­nie o godz. 1730.
   

 5. W pią­tek o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jesz­cze jed­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę!
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. Mło­dzież naszej Para­fii zachę­ca­my do udzia­łu w Spo­tka­niu Mło­dych naszej archi­die­ce­zji – w przy­szłą nie­dzie­lę 21 listo­pa­da, we Wro­cła­wiu na Ostro­wiu Tum­skim. Koszt prze­jaz­du: 25 zł. Zapi­sy u kate­che­tów i dusz­pa­ste­rzy.
   
 8. W naj­bliż­szą sobo­tę z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­na jest Piel­grzym­ka auto­ka­ro­wa do Sank­tu­arium św. Józe­fa w Kali­szu. Wyjazd o godz. 800 sprzed nowe­go Net­to. Koszt: 40 zł. Są jesz­cze wol­ne miej­sca a zapi­sy w zakry­stii oraz u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca.
   
 9. W zakry­stii oraz w kan­ce­la­rii para­fial­nej może­my zaopa­trzyć się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii oraz tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Narze­czo­nych infor­mu­je­my, że w Para­fii Chry­stu­sa Kró­la i Zwia­sto­wa­nia NMP w Rawi­czu, od nie­dzie­li – 28 listo­pa­da roz­pocz­nie się Kurs Przed­mał­żeń­ski. Szcze­gó­ły w kruch­cie kościo­ła.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu z naszej Para­fii do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wła­dy­sła­wa Gry­mu­za, lat 86 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Ste­fan Olesz, lat 73 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Tomasz Siec­la, lat 45 z Armii Krajowej;
  • śp. † Tade­usz Jakow­czyk, lat 81 z ul. Poznań­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…