Intencje Mszalne (21–28.11.2021)

Intencje mszalne


Nie­dzie­la 21.11.2021
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 19 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzi­sław MARKOWSCY
 
0900
 • † Józef – 36 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Maria BIRECKA; † z rodzi­ny SAUTE
 
1030
 • † Tade­usz, Olga, Fran­ci­szek ARCISZEWICZ
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Gra­ży­ny i Zbi­gnie­wa MROZOWSKI w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów i dzie­ci
   
 • † Jan, Jani­na PESZKO; † Anna, Andrzej PANKIEWICZ; † Hele­na, Michał KRUPA; † z rodzin: PESZKO, PANKIEWICZ, KRUPA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Jacek WIŚNIOWIECKI; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 22.11.2021
0700
† Marian DELUGA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Urszu­la, Bole­sław, Kazi­mierz, Ire­na, Hipo­lit SZYMCZYK; † Jan, Bole­sław, Fran­ci­szek, Józef, Jan ROŚLIK
 
1800
† Karo­li­na, Michał SAMARDAK; † Hele­na, Leon KLISOWSCY

Wto­rek 23.11.2021
0700
† Jadwi­ga KARNIA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zby­sław RYSZEWSKI (od Komi­sji Zakła­do­wej NSZZ Soli­dar­ność przy Nad­le­śnic­twie Góra Śląska)
 
1800
† Tere­sa NIEWRZAŁ; † z rodziny

Śro­da 24.11.2021
0700
† Mał­go­rza­ta MADEJ (od szwa­gier­ki z rodziną)
 
1700
† Maria PINIUTA – 18 r. śm.; † Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE
 
1800
† Joan­na, Jani­na STAŃCZYK; † z rodzi­ny STAŃCZYK

Czwar­tek 25.11.2021
0700
† Maria PRACZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
SUMA ODPUSTOWA
1800
 • † Kazi­mie­ra WITKOWSKA – 27 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Marek WOLAK (od sio­stry)
   
 • † Hele­na CHAWCHUNOWICZ (od Stra­ży Honorowej)

Pią­tek 26.11.2021
0700
† rodzi­ce: Wła­dy­sła­wa, Zyg­munt; † mąż i syn; † Kry­sty­na, Henryk
 
1700
† Grze­gorz MISZKIEWICZ – 19 r. śm.; † Regi­na, Dariusz, Fran­ci­szek MISZKIEWICZ; † Józef CHYB
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 27.11.2021
0700
† Tere­sa LITWIN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Anie­la, Jan

Nie­dzie­la 28.11.2021
0700
† Jani­na, Anto­ni SZACHNIEWICZ (od wnu­ków Agniesz­ki i Bartka
 
0900
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ
 
1030
† Anie­la ANDRYNOWSKA – 1 r. śm. (od męża, dzie­ci i wnuków)
 
1200
† Kry­sty­na STRZYŻEWSKA (od bra­to­wej z rodziną)
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI