Intencje Mszalne (15–22.05.2022)

Nie­dzie­la 15.05.2022
0700
† Ste­fa­nia – 12 r. śm.; † Jan – 33 r. śm.; † Józef HRYNIEWICZ – 85 r. śm.; † Andrzej KACZMAR – 80 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ
 
0900
 • † Karo­li­na– 11 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Zofia SAGAN
 
1030
 • † Zenon CHARUŻYN – 2 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od syna Andrze­ja z rodzi­ną)
   
 • † Fran­cisz­ka BARTOSZEWSKA – 62 r. śm.
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Hele­na, Jan, Kazi­mierz CYGAN; † Jan, Geno­we­fa TUROWSCY; † rodzeń­stwo; † Miro­sław; † Anto­ni WYSKIEL

Ponie­dzia­łek 16.05.2022
0700
† Fran­ci­szek, Fran­cisz­ka, Tere­sa, Stefania
 
1700
† Andrzej UŚCIŁO; † rodzice
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Micha­ła w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.

Wto­rek 17.05.2022
0700
 
 
1700
† ks. Hen­ryk KONARSKI
 
1800
W int. Panu Bogu wiadomej

Śro­da 18.05.2022
0700
 
 
1700
† Juliusz – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Fran­cisz­ka, Marian GRABIEC; † Zofia, Rudolf KALECCY
 
1800
† Alek­san­der, Jan, Olga, Jani­na JASEK; † Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 19.05.2022
0700
† Sta­ni­sła­wa ANTOLAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Łukasz BARŁOŻYK (od kole­ża­nek i kole­gów z pracy)
 
1800
† Sabi­na ROŻKOWSKA; † z rodzin: ROŻKOWSKICH, SAKOWICZ

Pią­tek 20.05.2022
0700
† Grze­gorz DZIESZKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Zdzi­sław KORECKI – 3 r. śm.; † Jani­na KORECKA; † rodzi­ce KORECCY
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 21.05.2022
0700
† Ewa NAPIERAŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Leszek BANDOCH

Nie­dzie­la 22.05.2022
0700
 • † Michał, Józe­fa TOKARSCY; † z rodzi­ny
   
 • † Józef TYGIELSKI – 1 r. śm.; † Alek­san­dra TYGIELSKA
 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Krzysz­to­fa BYTKIEWICZA z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski (od rodzi­ców i brata)
 
1600
† Jan MISZCZYŃSKI; † z rodzi­ny (od żony)
 
1800
† Sta­ni­sła­wa, Marian FURMANIUK