Intencje Mszalne (15–22.08.2021)

Nie­dzie­la 15.08.2021
0700
† Tomasz KOŁODZIEJ – 6 r. śm.; † Józef JUSZCZAK
0900
† Miro­sła­wa KRYSZTOFIAK
1030
† † Ire­na WOLAK – 6 r. śm.; † Marek WOLAK; † Cze­sław WOLAK; † z rodziny
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Lon­gi­ny i Ste­fa­na BUTKIEWICZ w 60 r. ślu­bu i w int. Kata­rzy­ny i Mate­usza HAŁUPKA z oka­zji zawar­cia związ­ku mał­żeń­skie­go, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Ponie­dzia­łek 16.08.2021
0800
† Lesław SAUTER – 18 r. śm.
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Adol­fa w 95 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Wto­rek 17.08.2021
0800
† Józef PINIUTA – 28 r. śm.; † Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE
1800
† Tade­usz STANIEWSKI – 2 r. śm.; † z rodzin: STANIEWSKICH, PROSIANOWSKICH

Śro­da 18.08.2021
0800
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Bogu w Trój­cy Jedynemu
1800
† Paweł GRYGOROWICZ – kolej­na r. śm.; † Zuzan­na GRYGOROWICZ

Czwar­tek 19.08.2021
0800
† Tere­sa IWANICKA; † z rodzin: WITKOWSKICH, GŁOWACKICH
1800
† Zofia KALECKA – 25 r. śm.; † Rudolf KALECKI – 33 r. śm.; † z rodzin: KALECKICH, HRYNIEWIECKICH

Pią­tek 20.08.2021
0800
† Hali­na, Roman OWCZARZAK; † Kon­stan­cja, Józef BORUCCY
1800
† Gra­ży­na, Józef SAUTER; † z rodziny

Sobo­ta 21.08.2021
0800
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Bogu w Trój­cy Jedynemu
1800
† Zeno­na, Michał, Leszek, Adam, Karo­li­na MICHALEWSCY

Nie­dzie­la 22.08.2021
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Urszu­li i Euge­niu­sza MICHALEC w 54 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
0900
† Robert HAŁAŚ
1030
† Maria SZYNKARCZUK – 30 r. śm.; † Józef, Anna BAŻYK
1200
† Paweł OLEJARNIK – 17 r. śm.; † z rodzin: STEC, OLEJARNIK
1800
† Adam TELEGA – 5 r. śm.