XX NIEDZIELA ZWYKŁA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
15 SIERPNIA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą Uro­czy­stość pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne pobło­go­sła­wie­nie wian­ków z tego­rocz­nych ziół i kwia­tów.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1200 Mszę św. Pry­mi­cyj­ną dla naszej Wspól­no­ty Para­fial­nej odpra­wi Ksiądz Prze­my­sław Pul­nik, któ­ry w tym mie­sią­cu posłu­gu­je w naszej Para­fii. Księ­dzu Prze­my­sła­wo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów na kapłań­skiej dro­dze życia!
   
 3. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Pąt­ni­cy, któ­rzy w minio­ny wto­rek dotar­li na Jasną Górę, ser­decz­nie dzię­ku­ją za modli­tew­ne wspar­cie wszyst­kim Para­fia­nom a szcze­gól­nie zapi­sa­nym do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków. W dro­dze i przed cudow­nym wize­run­kiem Czar­nej Madon­ny Piel­grzy­mi pamię­ta­li o każ­dym miesz­kań­cu naszej Para­fii.
   
 5. Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny we Wro­cła­wiu zapra­sza na stu­dia. Trwa pro­ces rekru­ta­cji na kie­run­ki: teo­lo­gia, peda­go­gi­ka, peda­go­gi­ka przed­szkol­na i wcze­snosz­kol­na. Dla zain­te­re­so­wa­nych szcze­gó­ły na pla­ka­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej: (pwt.wroc.pl).
   
 6. W naj­bliż­szą sobo­tę z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na IV Archi­die­ce­zjal­ną Piel­grzym­kę Wspól­not Żywe­go Różań­ca do Hen­ry­ko­wa. Są jesz­cze wol­ne miej­sca. Koszt: 45 zł. Zapi­sy w zakry­stii oraz u Zela­tor­ki Żywe­go Różań­ca. Wyjazd o godz. 630 z par­kin­gu przy Tesco.
   
 7. W tym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści śp. † Fran­ci­szek Łagód­ka, lat 74 z ul. Gło­gow­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…