Intencje Mszalne (15–22.10.2023)

Nie­dzie­la 15.10.2023
0700
 • † Marian, Sta­ni­sła­wa FURMANIAK; † z rodzi­ny
   
 • † rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Euge­niusz KAMIŃSCY; † Maria, Jan SUCHODOLSCY

 
0900
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • † Józe­fa, Marian, Miro­sław, Józef, Jerzy, Wie­sła­wa SZULIK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Ewy i Pio­tra w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
Świę­tej Mał­go­rza­ty Marii ALACOQUE
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUDKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA; † Roman BOTWIN

Ponie­dzia­łek 16.10.2023
0700
† Hali­na ZAJĄC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Wan­da, Fran­ci­szek STOPKA
 
1800
† Tere­sa ROGOWICZ


Wto­rek 17.10.2023
0700
† Hen­ryk WĘGLEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hali­na, Adolf GIECEWICZ; † dziad­ko­wie z obu stron
 
1800
† Jan, Ali­na, Hele­na, Alek­san­der BORYSOWSCY; † z rodziny

Śro­da 18.10.2023
0700
† Maria SIEKANOWICZ (od Marii Gałgan)
 
1700
† Jan SOKOŁOWSKI – 42 r. śm.; † Józef SOKOŁOWSKI
 
1800
† Zofia, Piotr PACAK; † z rodziny


Czwar­tek 19.10.2023
0700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od rodzi­ny Powroźniaków)
 
1700
† Zofia KALECKA – 26 r. śm.; † Rudolf KALECKI – 35 r. śm.; † z rodzin: KALECKICH, HRYNIEWIECKICH, GRABCÓW
 
1800
† Elż­bie­ta WOLICKA – 2 r. śm.

Pią­tek 20.10.2023
0700
† Maria SIEKANOWICZ (od Jani­ny i Sta­ni­sła­wa Gałgan)
 
1700
† Jan DZIEMIESZ; † z rodzi­ny; † Wacław, Bole­sław; † z rodziny
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 21.10.2023
0700
† Bar­ba­ra BARANOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew, Sta­ni­sław ZBOJNA; † Mie­czy­sław BRONISZ

Nie­dzie­la 22.10.2023
0700
W int. Łuka­sza o wytrwa­nie w pod­ję­tej decy­zji, oraz podzię­ko­wa­nie Panu Bogu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Moniki

 
0900
 • † Wie­sław ULMAN – 6 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
   
 • † Hele­na KOTWICKA – 6 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na; † Zofia KRUPSKA
 
1030
 • † Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Anto­ni, Anto­ni­na BANDOCH
 
1200
W int. ks. Łuka­sza z racji imienin
 
1600
† Józe­fa, Wła­dy­sław PIERZKOS; † Marian­na, Paweł KACYKOWSCY; † rodzeń­stwo z obu stron; † w czyść­cu cierpiących
 
1800
† Wie­sław ŻURAWSKI – z racji urodzin

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne