XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
22 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my Tydzień Misyj­ny pod hasłem: „Misje Ser­cem Kościo­ła”. W inten­cji Dzieł Misyj­nych Kościo­ła Kato­lic­kie­go modlić się będzie­my pod­czas spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych i Nabo­żeństw Różań­co­wych. Bóg zapłać za skład­ne dzi­siaj na tacę ofia­ry, któ­re są prze­zna­czo­ne na rzecz Misji!
   
 2. Trwa­my na paź­dzier­ni­ko­wej modli­twie różań­co­wej. Zapra­sza­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Różań­co­wych spra­wo­wa­nych codzien­nie o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615.
   
 3. W naszej Para­fii, w naj­bliż­szą sobo­tę, Die­ce­zjal­na Dia­ko­nia Litur­gicz­na Ruchu Świa­tło – Życie, prze­ży­wać będzie dzień sku­pie­nia. Zain­te­re­so­wa­nych naszych Para­fian, a szcze­gól­nie mło­dzież, zapra­sza­my na wspól­ną Mszę św., któ­ra będzie spra­wo­wa­na w naszym koście­le o godz. 1230.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobie­rać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach adre­su, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za naszych zmar­łych, w kon­kret­nie wyzna­czo­ny dzień. Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę. Z góry ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!.
   
 6. Przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych oraz Dniem Zmar­łych pamię­taj­my nie tyl­ko o mogi­łach naszych bli­skich ale rów­nież o tych zapo­mnia­nych. Chciej­my rów­nież pamię­tać o powin­no­ści pro­lon­ga­ty gro­bów, za któ­re jeste­śmy odpo­wie­dzial­ni. Przy­po­mi­na­my, że należ­no­ści zwią­za­ne z cmen­ta­rzem para­fial­nym regu­lu­je­my w Fir­mie „Nostra­da­mus”, któ­ra ma swo­ją sie­dzi­bę przy ul. Gło­gow­skiej 25. Pro­si­my o prze­ka­za­nie tej infor­ma­cji oso­bom miesz­ka­ją­cym poza Górą, o ile mamy z nimi kon­takt.
   
 7. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii wyda­ny sta­ra­niem Akcji Kato­lic­kiej. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: więk­szy – po 30 zł. i mniej­szy po 20 zł.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Piotr Dyc, lat 61 z ul. Głowackiego;
  • śp. † Zofia Naj­da, lat 90 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Jani­na Pokrzyw­niak, lat 79 z ul. Podwale;
  • śp. † Marian­na Rewuc­ka, lat 87 z ul. Wrocławskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA