Intencje Mszalne (16–23.07.2023)

Nie­dzie­la 16.07.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 1 r. śm.

 
0900
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ
 
1030
† Andrzej, Mar­cjan­na DOKŁADAŃSCY; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Ponie­dzia­łek 17.07.2023
0800
† Andrzej DĄBROWSKI – 5 r. śm.
 
1800
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK


Wto­rek 18.07.2023
0800
† Agniesz­ka, Roman KAPAŁA
 
1800
† Michał, Pela­gia MARKIEWICZ


Śro­da 19.07.2023
0800
Dziękczynno–błagalna w int. Pau­li­ny i Łuka­sza w 15 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­la­tów i ich dzie­ci Zuzan­ny i Oskara
 
1800
† Cze­sław, Maria, Mie­czy­sław, Helio­dor; † z rodzin


Czwar­tek 20.07.2023
0800
† Sera­fi­na DĘBOWICZ – 1 r. śm.; † Augu­styn, Jerzy DĘBOWICZ
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 21.07.2023
0800
† Sta­ni­sła­wa, Geno­we­fa, Wero­ni­ka, Sta­ni­sław, Kazi­mierz, Grażyna
 
1800
† Ste­fan, Jani­na, Tade­usz, Sta­ni­sław; † dziad­ko­wie z obu stron


Sobo­ta 22.07.2023
0800
† Jan, Jadwi­ga TARYNA; † Zbi­gniew, Tomasz KOWAL; † Wła­dy­sła­wa, Kle­mens STAŃKO; † Tade­usz, Krzysz­tof FARYNA
 
1800
† Kry­sty­na, Hele­na; † z rodziny

Nie­dzie­la 23.07.2023
0700
† Hali­na BARDA – 5 r. śm.

 
0900
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 22 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Anie­la, Danu­ta, Jerzy
 
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 3 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Danu­ty i Jac­ka w 34 r. ślu­bu, Justy­ny i Toma­sza w 1 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB
 
1800
† Zdzi­sław, Maria, Sta­ni­sław PODWIŃSCY; † Mar­ta, Anto­ni MIROWSCY; † z rodzi­ny MIROWSKICH

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne