XV NIEDZIELA ZWYKŁA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
16 LIPCA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 3. Przy­po­mi­na­my o nabo­żeń­stwach spra­wo­wa­nych w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800; w ponie­dział­ki – do Boże­go Miło­sier­dzia a w śro­dy – do NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy.
   
 4. Trwa­ją zapi­sy na 43. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Szcze­gó­ły u Dusz­pa­ste­rzy. Nato­miast dzi­siaj po każ­dej Mszy Świę­tej, oraz w dni powsze­dnie przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zapi­sy­wać się do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, któ­rzy zechcą swo­je życio­we krzy­że i modli­twę ofia­ro­wać w inten­cji wędru­ją­cych Pąt­ni­ków. Zapi­sa­ni otrzy­ma­ją zna­czek piel­grzym­ko­wy oraz spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny modli­tew­nik. Przy zapi­sie może­my zło­żyć ofia­rę w kwo­cie 15 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne Piel­grzym­ki.
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Andrzej CYNDROWSKI, lat 55, zam. ul. Rey­mon­ta.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA