XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
23 LIPCA 2023 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie waka­cji Msze św. w nie­dzie­le są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800; nato­miast w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800. W nie­dzie­le lip­ca do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia może­my przy­stą­pić pod­czas każ­dej Mszy św. a w dni powsze­dnie kwa­drans przed Eucha­ry­stią.
   
 2. We wto­rek – 25 lip­ca, litur­gicz­ne Świę­to Świę­te­go Jaku­ba Apo­sto­ła oraz wspo­mnie­nie Św. Krzysz­to­fa – Patro­na Kie­row­ców i Podró­żu­ją­cych. Pod­czas Mszy św. o godz. 1800 będzie­my modlić się za wszyst­kich korzy­sta­ją­cych ze środ­ków loko­mo­cji oraz kie­row­ców. Po Eucha­ry­stii, przy skrzy­żo­wa­niu ulic Ks. Pio­tra Ście­gien­ne­go i Ks. Józe­fa Haw­ry­sza, będzie moż­li­wość poświę­ce­nia naszych pojaz­dów.
   
 3. W śro­dę – 26 lip­ca – litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tych Joachi­ma i Anny, Rodzi­ców NMP.
   
 4. W naszym Dusz­pa­ster­stwie moż­na się jesz­cze zapi­sać na 43. Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę do Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej. Z nasze­go kościo­ła wyru­szy­my 1 sierp­nia po Mszy św. o godz. 700. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje u dusz­pa­ste­rzy.
  Po dzi­siej­szych Mszach świę­tych oraz w dni powsze­dnie przy wyj­ściu z kościo­ła, może­my zapi­sy­wać się do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków, któ­rzy zechcą swo­je życio­we krzy­że i modli­twę ofia­ro­wać w inten­cji wędru­ją­cych Pąt­ni­ków. Zapi­sa­ni otrzy­ma­ją piel­grzym­ko­wy zna­czek oraz spe­cjal­ny modli­tew­nik. Przy zapi­sie może­my zło­żyć ofia­rę w kwo­cie 15 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne Piel­grzym­ki.
   
 5. W pią­tek – 4 sierp­nia oko­ło godz. 1815 w naszej miej­sco­wo­ści zatrzy­ma­ją się na noc­leg Piel­grzy­mi (oko­ło 300 osób) idą­cy z Zie­lo­nej Góry do tro­nu Mat­ki Bożej na Jasną Górę. Pąt­ni­cy już dzi­siaj dzię­ku­ją naszym Para­fia­nom za moż­li­wość odpo­czyn­ku i gości­nę. Po każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. w przed­sion­ku kościo­ła może­my zgła­szać swo­je adre­sy na noc­leg dla Piel­grzy­mów. Pro­si­my Para­fian, któ­rzy od lat mają sta­łych Gości, by rów­nież zgło­si­li swój adres, gdyż jest to potrzeb­ne dla koor­dy­na­cji pra­cy kwa­ter­mi­strzów Piel­grzym­ki. Zachę­ca­my do gościn­no­ści i otwar­cia naszych serc i domów!
   
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Robert Osmol­ski, lat 52 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Ire­na Korec­ka, lat 96 z ul. Sikorskiego.

  Wiecz­ny odpoczynek…