Intencje Mszalne (16–23.10.2022)

Nie­dzie­la 16.10.2022
0700
† Jadwi­ga, Józef BARTYZEL – 40 r. śm.; † ich dzie­ci: Józef, Jan, Zofia; † szwa­gier: Cze­sław GŁOWIAK
 
0900
† Zofia, Piotr PACAK; † z rodzi­ny: Zenon, Wie­sław, Maria
 
1030
† z rodzi­ny RATUŚ
 
1200
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 14 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUDKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA

Ponie­dzia­łek 17.10.2022
0800
† Wła­dy­sła­wa URBANOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 15 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Maria, Sta­ni­sław, Ryszard WAŁACH

Wto­rek 18.10.2022
0800
† Jan SOKOŁOWSKI – 41 r. śm.; † Józef SOKOŁOWSKI
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Do Anio­łów Stró­żów (od Róży VII)

Śro­da 19.10.2022
0800
† Szy­mon CHARUŻYN (od mamy)
 
1700
† Hen­ryk CIELON; † z rodziny
 
1800
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 17 Msza Świę­ta gregoriańska

Czwar­tek 20.10.2022
0700
† Anna WĄCHALSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 18 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 21.10.2022
0700
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Jadwi­gi z oka­zji 67 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 19 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 22.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 20 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Igor RATUSZNIAK – 8 r. śm.; † z obu stron

Nie­dzie­la 23.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska
 
0900
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Wie­sła­wa – 5 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
 
1030
 • † Bro­ni­sła­wa CZYPLIS; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR
 
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Moj­że­sza z oka­zji 1 r. uro­dzin oraz Emi­lii, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. ks. Łuka­sza z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w kapłań­skiej posłudze
 
1600
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Marii i Pio­tra ZBYROWSKICH w 45 r. ślu­bu oraz w int. dzie­ci Joan­ny z rodzi­ną i Sła­wo­mi­ra z rodzi­ną, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1800
† Elż­bie­ta WOLICKA – 1 r. śm.