XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
16 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

 1. W prze­ży­wa­ny dzi­siaj Dzień Papie­ski, ofia­ry któ­re skła­da­my po Mszach świę­tych do spe­cjal­nych puszek, prze­zna­czo­ne są na fun­dusz sty­pen­dial­ny Fun­da­cji „Dzie­ła Nowe­go Tysiąc­le­cia”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Trwa­my na paź­dzier­ni­ko­wej modli­twie Różań­cem świę­tym. Przy­po­mi­na­my, że Nabo­żeń­stwo Różań­co­we spra­wo­wa­ne jest codzien­nie o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki na godz. 1615.
   
 4. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. Rodzi­ców i mło­dzież klas VIII, któ­ra roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­le o godz. 1200 Msza św. W inten­cji Księ­dza Łuka­sza z racji przy­pa­da­ją­cych w tym tygo­dniu imie­nin.
   
 8. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać spe­cjal­ne kart­ki , na któ­rych będzie­my pole­cać Miło­sier­dziu Boże­mu naszych zmar­łych w listo­pa­do­wych modli­twach wypo­min­ko­wych. Pro­si­my by kart­ki odda­wać na tacę z zazna­czo­nym adre­sem, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twach za swo­ich zmar­łych w kon­kret­nie wyzna­czo­nym dniu. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej racji Ofia­ry!
   
 9. W minio­ny tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Szy­mon Cha­ru­żyn, lat 43 z ul. Podwale;
  • śp. † Zofia Sobań­ska, lat 71 z ul. Reymonta.

  Wiecz­ny odpoczynek…