XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
23 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

 1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my Tydzień Misyj­ny, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Bądź­cie Moimi Świad­ka­mi”. W inten­cji Dzieł Misyj­nych Kościo­ła Kato­lic­kie­go modlić się będzie­my pod­czas Mszy Świę­tych i Nabo­żeństw Różań­co­wych tego tygo­dnia a ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę prze­zna­czo­ne są na ich mate­rial­ne wspar­cie. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Księ­ża Ser­ca­nie zapra­sza­ją do włą­cze­nia się w akcję mate­rial­nej pomo­cy dla misjo­na­rzy, któ­rzy budu­ją stud­nie na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim w Cza­dzie. Na ten cel będzie­my mogli prze­ka­zać „srebr­ny złom” czy­li zerwa­ne łań­cusz­ki, kol­czy­ki bez pary, pęk­nię­te pier­ścion­ki i inne zuży­te srebr­ne przed­mio­ty a tak­że wyco­fa­ne z obie­gu mone­ty z całe­go świa­ta. Zbiór­kę tych przed­mio­tów roz­pocz­nie­my po Uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Księ­dza Łuka­sza z racji imie­nin. Księ­dzu Łuka­szo­wi życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów i ludz­kiej życz­li­wo­ści.
   
 4. Przy­po­mi­na­my o Nabo­żeń­stwie Różań­co­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Przy wyj­ściu ze świą­ty­ni może­my pobrać spe­cjal­ne kart­ki, na któ­rych będzie­my pole­cać modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych w listo­pa­do­wych modli­twach wypo­min­ko­wych. Pro­si­my by kart­ki odda­wać na tacę z zazna­czo­nym adre­sem, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twach za swo­ich zmar­łych w kon­kret­nie wyzna­czo­nym dniu. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Marian­na Puk, lat 94 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Ire­na Kań­ska, lat 90 z ul. Dąbrowskiego.

  Wiecz­ny odpoczynek…