Intencje Mszalne (17–24.04.2022)

Nie­dzie­la WIELKANOCNA 17.04.2022
0900
 • † Anna WICHŁACZ
   
 • † Krzysz­tof TOMASZEWICZ – 3 r. śm.
 
1030
 • † Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
   
 • † Józe­fa, Anto­ni, Gra­ży­na MISIEWICZ
   
 • † Jan WASILEWSKI
 
1200
 • † Feli­cja TROJNIAR – 5 r. śm.; † Bole­sław TROJNIAR – 25 r. śm.; † z rodzi­ny GARGAŁA
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
   
 • Dziękczynno–błagalna z oka­zji w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Chrzty
 
1800
† Roman JANDUŁA – 1 r. śm.; † rodzi­ce: Marian­na, Czesław

Ponie­dzia­łek WIELKANOCNY 18.04.2022
0700
† Hali­na WOJCIECHOWSKA – 6 r. śm.; † rodzi­ce: Jani­na, Sta­ni­sław MISZCZYK
 
0900
 • † Jadwi­ga, Ana­sta­zja, Kata­rzy­na, Wła­dy­sław, Adam BIAŁKOWSCY
   
 • † Marian­na, Tere­sa, Wła­dy­sław, Sta­ni­sław, Wacław KĘPISTY; † Hen­ryk, Apo­lo­nia KRUPIŃSCY
 
1030
 • Proś­ba o szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji Oleń­ki, oraz zdro­wie i opie­kę Bożą dla pozo­sta­łych wnu­cząt (od dziad­ków: Bar­ba­ry i Andrze­ja)
   
 • Dzięk­czyn­na za dar życia, z oka­zji uro­dzin Krzysz­to­fa GRABOWSKIEGO, z proś­bą o Boże błog. i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1200
 • † Jan ROŚLIK; † z rodzi­ny
   
 • † Michał CHRUSZCZ – 15 r. śm.
 
1600
† Sta­ni­sła­wa, Cze­sław MARCINIAK; † Geno­we­fa, Hen­ryk JACKOWSCY
 
1800
† Hele­na, Anto­ni DZIEDZIEJKO; † z rodziny

Wto­rek 19.04.2022
0700
† Jaro­sław KRAWIEC – 1 r. śm.)
 
1700
† Ire­na BUKOWSKA – 3 r. śm.
 
1800
† Zofia, Wła­dy­sław, Jan; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH

Śro­da 20.04.2022
0700
O zdro­wie, Boże błog. dla Sta­ni­sła­wy z oka­zji urodzin
 
1700
† Hen­ryk NOWICKI – 6 r. śm.; † rodzice
 
1800
† rodzi­ce: Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 6 r. śm.

Czwar­tek 21.04.2022
0700
† Alfons PINIUTA – 37 r. śm
 
1700
† Roman CHUDY – 17 r. śm.; † Anna CHUDA
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 22.04.2022
0700
† Roman NOWAK – 11 r. śm.
 
1700
† Wan­da WARDZAŁA – 10 r. śm.; † Łucja, Wła­dy­sław WARDZAŁA
 
1800
† Józef ŁUPKOWSKI; † Tekla, Michał

Sobo­ta 23.04.2022
0700
† Ade­la, Kon­stan­ty WIŚNIEWSCY; † z rodziny
 
1800
 • † Maria, Rudolf PROSIANOWSCY; † Jan JURKÓW
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Tade­usza i Cze­sła­wy z oka­zji 60 r. ślu­bu, 80 r. uro­dzin Tade­usza i 30 r. posłu­gi Tade­usza jako kościel­ne­go, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la MIŁOSIERDZIA 24.04.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Tade­usza i Marii RACHONA z oka­zji 56 r. ślu­bu, 76 r. uro­dzin Marii, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 1 r. śm. (od dzieci)
 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA
   
 • † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 5 r. śm.; † z rodzin: ZAKASZEWSKICH, SZYBIAK
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa PALCZYŃSKICH z oka­zji 41 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów i rodzi­ny
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Jaku­ba PTAK z oka­zji w 60 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Marian­na KAMIŃSKA; † Danu­ta ORGAS; † Boże­na KĘDZIOREK; † Sta­ni­sław SOCHACKI