Intencje Mszalne (17–24.07.2022)

Nie­dzie­la 17.07.2022
0700
† Andrzej DĄBKOWSKI – 4 r. śm.
 
0900
Dziękczynno–błagalna w int. Rena­ty i Ada­ma LACH w 34 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1030
† Moni­ka HUZAR – 20 r. śm.; † Kazi­mierz HUZAR – 12 r. śm.
 
1200
Dzięk­czyn­na w int. Wnu­ków: Leny w 3 r. ur. i Wik­to­ra w 1 r. ur., oraz z proś­bą o szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Karoliny
 
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Ponie­dzia­łek 18.07.2022
0800
† Wła­dy­sław, Jani­na, Alfre­da, Grze­gorz DZIESZKOWSCY
 
1800
W int. Panu Bogu wiadomej

Wto­rek 19.07.2022
0800
Dziękczynno–błagalna, z podzię­ko­wa­niem za lata pra­cy, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski na dal­sze życie
 
1800
† Sta­ni­sław BANDOCH – 29 r. śm.; † Ire­ne­usz BANDOCH – 11 r. śm.; † Leszek BANDOCH – 2 r. śm.

Śro­da 20.07.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od rodzi­ny Zając)
 
1800
† Cze­sław, Maria, Helio­dor; † z rodzin

Czwar­tek 21.07.2022
0800
† Paweł CHOROSTKOWSKI (od rodzi­ny Zając)
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Pią­tek 22.07.2022
0800
† Hen­ryk, Cze­sła­wa KRZYMIŃSCY
 
1800
† Maria, Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE

Sobo­ta 23.07.2022
0800
Dziękczynno–błagalna w int. Kry­sty­ny, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Zdzi­sław PODWIŃSKI – 37 r. śm.; † Maria, Sta­ni­sław PODWIŃSCY; † Mar­ta, Anto­ni MIROWSCY; † z rodzi­ny MIROWSKICH

Nie­dzie­la 24.07.2022
0700
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – z racji imienin
 
0900
† Hali­na BARDA – 4 r. śm.
 
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 2 r. śm.
 
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 11 r. śm.; † Hele­na KARWACKA – 35 r. śm.
 
1800
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 21 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Danu­ta, Jerzy, Aniela