XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
17 LIPCA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Przy­po­mi­na­my o waka­cyj­nym porząd­ku spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. W nie­dzie­le lip­ca i sierp­nia Eucha­ry­stia jest spra­wo­wa­na o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800. Oka­zja do Spo­wie­dzi św. na 20 minut przed każ­dą Mszą św.
   
 3. Ser­decz­nie wita­my w naszej Para­fii Księ­dza Woj­cie­cha Porzucz­ka – neo­pre­zbi­te­ra, któ­ry do koń­ca lip­ca będzie wspo­ma­gał nasze Dusz­pa­ster­stwo. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Ksiądz Woj­ciech odpra­wi dla naszej Para­fii Mszę św. pry­mi­cyj­ną i udzie­li pry­mi­cyj­ne­go bło­go­sła­wień­stwa. Od Księ­dza Pry­mi­cjan­ta otrzy­ma­my tak­że pamiąt­ko­we obraz­ki.
   
 4. Wszyst­kich chcą­cych wyru­szyć w tym roku na Wro­cław­ską Pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę, w ramach Gru­py XIV Górow­sko – Milic­kiej, zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800 na Mszę św. do kapli­cy św. Fau­sty­ny. Po Eucha­ry­stii spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne i moż­li­wość zapi­sa­nia się. W naszym koście­le, w dni powsze­dnie po każ­dej Mszy św. o godz. 1800 zapi­sy do Gru­py Uczest­ni­ków Ducho­wych. Przy zapi­sie skła­da­my ofia­rę w kwo­cie 10 zł. na potrze­by orga­ni­za­cyj­ne Piel­grzym­ki. Zapi­sa­ni do tej Gru­py otrzy­ma­ją piel­grzym­ko­we znacz­ki i modli­tew­ni­ki.
   
 5. W przy­szły ponie­dzia­łek – 25 lip­ca, w dzień Świę­te­go Krzysz­to­fa, po Mszy św. o godz. 1800 tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie pojaz­dów.
   
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Anna Macho­wiak, lat 90 z ul. Starogórskiej,
  • śp. † Euge­nia Chry­nie­wiec­ka, lat 84 z ul. Sikorskiego,
  • śp. † Adolf Kol­man, lat 96 z ul. Przylesie.

  Wiecz­ny odpoczynek…