Intencje Mszalne (17–24.09.2023)

Nie­dzie­la 17.09.2023
0700
 • † Kata­rzy­na JÓZEFIAK – 2 r. śm.
   
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 15 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Zdzi­sław KRYSZTOFIAK – 5 r. śm.; † Wła­dy­sław, Micha­li­na, Edward WESOŁOWSCY; † Józe­fa BAS
   
 • † Ire­ne­usz, Sta­ni­sław BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
 
1030
 • † Jani­na GAJOWCZYK – 3 r. śm.; † Sta­ni­sław, Jan GAJOWCZYK; † Anna, Leszek KACZMAREK
   
 • † Gra­ży­na, Józef SAUTER; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Emi­lii w 30 r. ur. i Mar­ci­na w 30 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów i ich dzieci
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Janu­sza BOGDAŃSKIEGO w 34 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Ponie­dzia­łek 18.09.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa BELKA (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • O szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji dla Jarosława
 
1700
† Piotr AUGUSTYNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 19.09.2023
0700
† Kazi­mierz DURCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Emi­lia KOZAKOWSKA (od Róży VII Żywe­go Różańca)

Śro­da 20.09.2023
0700
† Edward DASZKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Adam TELEGA – 7 r. śm.; † Iza­be­la TELEGA
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 21.09.2023
0700
† Anna ŻŁOBIŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Marian­na WOLOSZYN – 30 r. śm.; † Józef, Mie­czy­sław, Anna, Eli­za, Anna; † z rodzi­ny WOŁOSZYN
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.

Pią­tek 22.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Miro­sław WNUK – 18 r. śm.; † Bogu­mi­ła WNUK – 5 r. śm
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 23.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jerzy, Jani­na, Jan LIBAKO; † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY

Nie­dzie­la 24.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Jadwi­ga, Jan, Zbi­gniew BIERNACCY
   
 • † Michał KORYLAK
 
1030
† Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
 
1200
† Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na BOGUCKA – 3 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne