Intencje Mszalne (24.09.–01.10.2023)

Nie­dzie­la 24.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Jadwi­ga, Jan, Zbi­gniew BIERNACCY
   
 • † Michał KORYLAK
 
1030
† Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­to­sza w 35 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdrowie 
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na BOGUCKA – 3 r. śm.

Ponie­dzia­łek 25.09.2023
0700
 • † Cze­sław LESZCZYCKI (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • O szczę­śli­wy prze­bieg zabie­gu i powrót do zdro­wia dla Józefa
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Ste­fan MONKIEWICZ – 1 r. śm.


Wto­rek 26.09.2023
0700
† Jaro­sław MYŚKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Grze­gorz KRAKOWIAK – 13 r. śm.; † Daja­na KRAKOWIAK; † z rodzin: KRAKOWIAKÓW, URBANOWSKICH
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.

Śro­da 27.09.2023
0700
† Bogu­mi­ła WROTKOWSKA (od Zofii Obe­r­tyń­skiej z rodziną)
 
1700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Kazi­mierz, Maria DREWNIK; † Fran­ci­szek, Bro­ni­sła­wa JADACH; † z rodzin: JADACH, MARIANPOLSKICH


Czwar­tek 28.09.2023
0700
† Anna ŻŁOBIŃSKA 
 
1700
† Kazi­mierz PRZYBYŁOWSKI – 17 r. śm.; † z rodzin: PRZYBYŁOWSKICH, BŁASZCZYKÓW
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.

Pią­tek 29.09.2023
0700
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Emi­lia KOZAKOWSKA (od Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ)
 
1800
† Jadwi­ga WALCZAK (od pra­cow­ni­ków dzia­łów mroź­ni i PKS fir­my Agro Rydzyna)


Sobo­ta 30.09.2023
0700
† Euge­nia KOŚCIUKIEWICZ
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 01.10.2023
0700
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC – 29 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jani­na GUDAJCZYK – 2 r. śm.; † Jan, Ire­na GUDAJCZYK

 
0900
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
   
 • † Michał KORYLAK; † Fran­ci­szek, Bar­ba­ra HAJDUK
 
1030
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
   
 • † Tade­usz FARYNA – 20 r. śm.; † rodzice
 
1200
 • † Sabi­na, Sta­ni­sław ANDRYNOWSCY – 22 r. śm.; +Kazi­mierz MADEJ; † Kon­rad SZCZEPANIAK
   
 • Dzięk­czyn­na za zbiory
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Ste­fan BAZYLEWICZ

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne