XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
17 WRZEŚNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, litur­gicz­ne Świę­to Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki – Patro­na Mło­dzie­ży. Przy­po­mi­na­my o sobot­nim Spo­tka­niu Mło­dzie­ży naszej Archi­die­ce­zji na Górze Ślę­ża.
  Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem. Koszt prze­jaz­du: 50 zł. Zapi­sy u Kate­che­tów.
   
 3. W naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. Mło­dzież klas VIII, któ­ra roz­po­czy­na przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, pro­si­my o pobra­nie w zakry­stii spe­cjal­nych dekla­ra­cji i po wypeł­nie­niu odda­nie ich, tak­że w zakry­stii.
   
 5. Mło­dzież roz­po­czy­na­ją­cą przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia i ich Rodzi­ców , zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne, w następ­ny czwar­tek – 28 wrze­śnia o godz. 1900 w naszym koście­le.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA