Intencje Mszalne (17–24.10.2021)

Nie­dzie­la 17.10.2021
0700
† Józef PRASOŁ
0900
† Hele­na KOTWICKA – 5 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na, Jadwi­ga, Zofia KRUPSCY
1030
† Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 8 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
1200
Za Para­fian
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
† Cecy­lia JURWICZ – 3 r. śm.

Ponie­dzia­łek 18.10.2021
0700
† Jan, Maria, Zdzi­sław BURDZIAŁOWSCY; † Miro­sław RUTKOWSKI; † z rodzi­ny WÓJCIK
 
1700
 
1800
† Danie­la, Hen­ryk PROGA; † z rodzin: GROBEL, PROGA

Wto­rek 19.10.2021
0700
O łaskę nawró­ce­nia i powrót do Boga dla dzie­ci i wnu­ków i łaskę zdro­wia dla prawnuków
1700
† Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Anto­nie­go w 5 r. uro­dzin i w int. Krzysz­to­fa i Łuka­sza w 35 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Śro­da 20.10.2021
0700
† Piotr KRZYWIEC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Ste­fa­nia, Wacław, Anto­ni RYSIUKIEWICZ; † Józef SNOPKO
1800
† Janusz LACHOWICZ; † z rodzin: BAUER, LACHOWICZÓW

Czwar­tek 21.10.2021
0700
† Kry­sty­na STRZYŻEWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Elż­bie­ta, Józef, Maria, Józef, Regi­na WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Maria BUTKIEWICZ; † wszyst­kich zmar­łych z tych rodzin
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 22.10.2021
0700
† Miro­sław FORNALIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Maria, Adolf – 25 r. śm.; † Andrzej, Kry­sty­na, Zbi­gniew SUMARA; † z rodzin: DUCZYŃSKICH, KASZTELANÓW, POWSZKÓW, RUDNICKICH, KUTROWSKICH
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 23.10.2021
0700
† Miro­sław FORNALIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Igor RATUSZNIAK – 7 r. śm.; † z rodzin: GOSEK, RATUSZNIAK

Nie­dzie­la 24.10.2021
0700
† Józef PRASOŁ; † z rodziny
0900
 • † Wie­sław – 4 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, MINICH, JURGA
   
 • Zofia, Piotr PACAK; † z rodziny
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Karo­li­ny i Paw­ła CHOCIANOWSKICH w 1 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Pio­tra w 44 r. ślu­bu i za ich dzie­ci Joan­nę i Sła­wo­mi­ra z rodzi­na­mi, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ks. Łuka­sza z racji imie­ni, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, dary Ducha Świę­te­go
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Nauczy­cie­li z oka­zji minio­ne­go Dnia Nauczy­cie­la, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • † Kazi­mierz KURZAWA; † rodzi­ce; † z rodziny
1600
† Jani­na ŚMIETANA – 5 r. śm.; † Anie­la ŚMIETANA – 25 r. śm.; † rodzi­ce: Wła­dy­sław, Kata­rzy­na ŚMIETANA; † z rodzin z obu stron
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUTKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA