XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
17 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Nie­ustan­nie zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie Różań­co­wym, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my szcze­gól­nie w ponie­dział­ki, śro­dy i piąt­ki o godz. 1615.
   
 3. W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1000 w naszym koście­le Msza św. w inten­cji spo­łecz­no­ści szkol­nej Zespo­łu Szkół im. gene­ra­ła Syl­we­stra Kali­skie­go w Górze z racji 60–lecia Szko­ły.
   
 4. Tak­że w czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Modli­tew­ny Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za Nauczy­cie­li z racji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz imie­ni­no­wa w inten­cji Księ­dza Łuka­sza.
   
 7. Po dzi­siej­szych Mszach św. przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Na kart­kach pro­si­my zazna­czyć swój adres, tak aby móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w ozna­czo­nym dniu. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji wypo­mi­nek! Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści z naszej Para­fii ode­szła śp. + Bar­ba­ra LACH, lat 67, z ul. Małej.
  Wiecz­ny odpo­czy­nek racz jej dać Panie.