IV NIEDZIELA ADWENTU

IV NIEDZIELA ADWENTU
24 GRUDNIA 2023 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my, że w dzi­siej­szą nie­dzie­lę ze wzglę­du na Wigi­lię nie ma Mszy św. popo­łu­dnio­wych o godz. 1600 i 1800.
   
 2. Zgod­nie ze wska­za­nia­mi Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, zachę­ca­my by w dzi­siej­szy dzień, choć jest to nie­dzie­la, ze wzglę­du na wyjąt­ko­wy jego cha­rak­ter – Wigi­lii Naro­dze­nia Pań­skie­go, zacho­wać wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych.
   
 3. Mszą św. o godz. 2400 zwa­ną Paster­ka powi­ta­my Nowo Naro­dzo­ne Boże Dzie­cię Jezus.
   
 4. Jutro Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go. Nie będzie Mszy św. o godz. 700. Zapra­sza­my do udzia­łu w świą­tecz­nych Eucha­ry­stiach, któ­re będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 5. W dru­gi dzień Boże­go Naro­dze­nia – Świę­to Świę­te­go Szcze­pa­na, Pierw­sze­go Męczen­ni­ka. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne są na Metro­po­li­tal­ne Wyż­sze Semi­na­rium Duchow­ne i Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny we Wro­cła­wiu. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! W ten dzień o godz. 1200 Msza św. dzięk­czyn­na za wszel­kie dobro, któ­re wyni­kło z pod­ję­tej w naszej Para­fii dzie­więć mie­się­cy temu – w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, Dzie­ła Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go a zagro­żo­ne­go w łonie mat­ki.
   
 6. W śro­dę – 27 XII, Świę­to Świę­te­go Jana, Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty. Pod­czas każ­dej Mszy św. pobło­go­sła­wie­nie wina ku czci św. Jana i poda­nie wier­nym do spo­ży­cia. W ten dzień, w łącz­no­ści z Eucha­ry­stią o godz. 1700 – ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w 350. rocz­ni­cę pierw­sze­go głów­ne­go obja­wie­nia Ser­ca Jezu­so­we­go św. Mał­go­rza­cie Marii Ala­co­que.
   
 7. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu we Mszach świę­tych Okta­wy Naro­dze­nia Pań­skie­go.
   
 8. W czwar­tek – 28 XII o godz. 18. 45 zapra­sza­my do Domu Kate­che­tycz­ne­go wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcie­li­by się włą­czyć czyn­nie w orga­ni­za­cję Orsza­ku Trzech Kró­li.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę – 31 grud­nia, Świę­to Świę­tej Rodzi­ny – Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. To ostat­ni dzień roku 2023, stąd w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 nabo­żeń­stwo dzięk­czyn­no – prze­bła­gal­ne na zakoń­cze­nie roku.
   
 10. Infor­mu­je­my, że wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną kolę­dą roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii od 2 stycz­nia i będzie ona mia­ła tra­dy­cyj­ną for­mę, czy­li „od drzwi do drzwi”. Szcze­gó­ło­wy pro­gram na pierw­szy tydzień kolę­dy zosta­nie poda­ny w przy­szłą nie­dzie­lę.
   
 11. W zakry­stii po Mszach św. może­my jesz­cze zaopa­trzyć się w opłat­ki wigi­lij­ne.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Alfre­da Kłak, lat 93 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Tere­sa Plu­ta, lat 65 z ul. Łąkowej;
  • śp. † Mariusz Kuchar­ski, lat 52 z ul. Racławickiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA