Intencje Mszalne (18–25.06.2023)

Nie­dzie­la 18.06.2023
0700
 • † Mie­czy­sław DOBRZYŃSKI – 3 r. śm.
   
 • † Hele­na, Józef ORYSZCZAK; † Miro­sław MISTYGACZ

 
0900
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji imie­nin
   
 • † Geno­we­fa, Adolf, Anie­la, Hen­ryk BIRECCY
 
1030
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław, Anto­ni, Anto­ni­na ROGOŹNICCY; † Maria, SZYNKARCZUK; † Józef BAŻYK
   
 • † Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon, Szy­mon CHARUŻYN
 
1200
W int. pra­cow­ni­ków Cukrow­ni Góra Ślą­ska, ren­ci­stów, eme­ry­tów, cho­rych, plan­ta­to­rów, byłych pra­cow­ni­ków oraz za tych co ode­szli do wieczności
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 16 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 19.06.2023
0700
† Adam ĆWIAN (od kuzy­nek z Roszkówka)
 
1700
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 6 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 17 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 20.06.2023
0700
† Zbi­gniew KEMPOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Mie­czy­sław BRONISZ – 9 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 18 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 21.06.2023
0700
† Marian, Bro­ni­sław KRZYŻOSTANIAK
 
1700
† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRZYSZTOFIAK
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 19 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 22.06.2023
0700
† Jadwi­ga WALCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: ZAKRZEWSKICH, MICHALEWICZ
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 20 Msza Świę­ta gregoriańska.

Pią­tek 23.06.2023
0700
† Sta­ni­sław MARCINIAK; za dzie­ci nienarodzone
 
1700
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 24.06.2023
0700
O nawró­ce­nie dzie­ci i wnu­ków, oraz Bożą opie­kę dla nich
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 25.06.2023
0700
† Jan BAZYLEWICZ

 
0900
 • † Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodzi­ny
   
 • † Danu­ta MASLICH – z oka­zji imienin
 
1030
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Kry­sty­ny i Roma­na w 36 r. ślu­bu, oraz w int. syna i wnucz­ka, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • W int. uczest­ni­ków nabo­żeństw majo­wych odpra­wio­nych przy kaplicz­ce wiej­skiej w Kru­szyń­cu, oraz ich rodzin, z podzię­ko­wa­niem za wysłu­cha­nie codzien­nych próśb modli­tew­nych uczest­ni­ków nabo­żeństw, z proś­bą o uro­dza­je (od uczest­ni­ków nabożeństw)

 
1800
Akcja Kato­lic­ka

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne