XII NIEDZIELA ZWYKŁA

XII NIEDZIELA ZWYKŁA
25 CZERWCA 2023 ROKU

 1. Do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my, do udzia­łu w Nabo­żeń­stwie ku czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 2. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, w naszej Para­fii obo­wią­zu­je waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. W nie­dzie­le nie będzie Eucha­ry­stii o godz. 1600; pozo­sta­łe bez zmian, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie nie będzie Mszy św. o godz. 1700 a poran­na będzie spra­wo­wa­na o godz. 800. Pro­si­my pamię­tać o tych zmia­nach!
   
 3. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na jest o sta­łej porze, czy­li we wtor­ki i czwart­ki od godz. 1600 – 1800 a w sobo­ty od godz. 900 – 1000.
   
 4. W naj­bliż­szy czwar­tek – 29 czerw­ca Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła – Dzień Papie­ski. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 800 i 1800. W naszych modli­twach pamię­taj­my o Ojcu Świę­tym Fran­cisz­ku.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Jako speł­nie­nie proś­by NMP z obja­wień w Fati­mie, przed Mszą św. o godz. 800 Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
   
 6. W lip­cu i sierp­niu nie będzie sobot­nich odwie­dzin cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła. Nie­mniej w razie nagłej koniecz­no­ści, zawsze może­my popro­sić księ­dza z posłu­gą sakra­men­tal­ną.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 8. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 9. Trwa­ją zapi­sy na 43. Wro­cław­ską pie­szą Piel­grzym­kę na Jasną Górę. Dla zain­te­re­so­wa­nych szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w Dusz­pa­ster­stwie.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Maciej Wyszyń­ski, lat 28 z ul. Reymonta;
  • śp. † Mał­go­rza­ta Czo­cha­ra, lat 64 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Zofia Bara­basz, lat 85 z ul. Reymonta;
  • śp. † Hen­ryk Bur­liń­ski, lat 94 z ul. Głogowskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA