Intencje Mszalne (18–25.07.2021)

Nie­dzie­la 18.07.2021
0700
† Andrzej DĄBKOWSKI – 3 r. śm.
0900
† Bro­ni­sła­wa MALYGA – 5 r. śm.; † Cze­sław MAŁYGA
1030
† Andrzej, Mar­cjan­na DOKŁADAŃSCY; † z rodziny
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bog­da­na w 60 r. uro­dzin i Pau­li­ny w 36 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja

Ponie­dzia­łek 19.07.2021
0800
† Józef GORWA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Edmund CHUDY – 6 r. śm.; † Geno­we­fa CHUDY

Wto­rek 20.07.2021
0800
† Jaro­sław KRAWIEC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ant­ka w 9 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski Ducha Świętego

Śro­da 21.07.2021
0800
† Walen­ty ROWBA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† rodzi­ce: Michał, Anna; † sio­stry: Anna, Maria

Czwar­tek 22.07.2021
0800
† Maria, Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE
1800
† Agniesz­ka, Fran­ci­szek MUSIELAK; † z rodziny

Pią­tek 23.07.2021
0800
† Lilian­na ZARZYCKA (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 24.07.2021
0800
† Szcze­pan, Kazi­mierz, Igna­cy, Jan, Anna, Anto­ni­na, Maria WAWRZYNOWICZ; † Woj­ciech, Jadwi­ga MACHOWIAK; † z rodziny
1800
† Zdzi­sław PODWIŃSKI – 36 r. śm.; † Maria, Sta­ni­sław PODWIŃSCY; † Mar­ta, Anto­ni MIROWSCY; † z rodzi­ny MIROWSKICH

Nie­dzie­la 25.07.2021
0700
† Hali­na BARDA – 3 r. śm.
0900
† Krzysz­tof DWORNIK; † Danu­ta WOJTAN
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 1 r. śm.
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 10 r. śm.; † Hele­na KARWACKA; † z rodzin: KARWACKICH, BODERA
1800
Akcja Kato­lic­ka