XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
18 LIPCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 4. Za tydzień, w dzień św. Krzysz­to­fa, pod­czas Mszy św. o godz. 1200 modlić się będzie­my w inten­cji kie­row­ców a po Eucha­ry­stii poświę­ce­nie pojaz­dów. Poświę­ce­nie prze­jeż­dża­ją­cych pojaz­dów odbę­dzie się jak w latach poprzed­nich na skrzy­żo­wa­niu ulic Ście­gien­ne­go i Haw­ry­sza.
   
 5. Przy­po­mi­na­my o zapi­sach na tego­rocz­ną 41 Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Z Góry będzie­my mogli piel­grzy­mo­wać w Gru­pie 14, przez trzy dni do Trzeb­ni­cy. Zachę­ca­my tak­że do zapi­sów do gru­py uczest­ni­ków ducho­wych. Do spe­cjal­nej skrzyn­ki może­my zło­żyć nasze inten­cje, któ­re piel­grzy­mi zanio­są do tro­nu Jasno­gór­skiej Pani.
   
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Roza­lia PANKIEWICZ, lat 79, zam. ul. Poznańska;
  • śp. + Prze­my­sław LEŚKIEWICZ, lat 39, zam. ul. Głogowska;
  • śp. + Mał­go­rza­ta MADEJ, lat 69, zam. ul. Mała.
   Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…