XV NIEDZIELA ZWYKŁA

XV NIEDZIELA ZWYKŁA
11 LIPCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 2. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie waka­cji Msze św. w nie­dzie­le są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie o godz. 800 i 1800.
   
 3. We wto­rek – 13 lip­ca, Msza św. o godz. 1800 w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 5. W Lesz­nie, w koście­le św. Kazi­mie­rza, od 12 do 17 lip­ca o godz. 1900, pro­wa­dzo­ne będą Kate­che­zy Przed­mał­żeń­skie.
  Zapra­sza­my zain­te­re­so­wa­nych.
   
 6. Przy­po­mi­na­my o zapi­sach na tego­rocz­ną 41 Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Z Góry będzie­my mogli piel­grzy­mo­wać w Gru­pie 14, przez trzy dni do Trzeb­ni­cy. Zachę­ca­my tak­że do zapi­sów do gru­py uczest­ni­ków ducho­wych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę do sakra­men­tu Spo­wie­dzi będzie­my mogli przy­stą­pić tyl­ko przed każ­dą Mszą Świę­tą.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Pau­li­na Wysoc­ka, lat 96 z ul. Dworcowej;
  • śp. † Michał Kosiń­ski, lat 85 z ul. Armii Krajowej;
  • śp. † Ewa Dudzusz, lat 87 z ul. Sosno­wej.
   Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…