Intencje Mszalne (19–26.09.2021)

Sobo­ta 18.09.2021
0700
† Jan JURGIELEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Cze­sław SZYLIN – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Nie­dzie­la 19.09.2021
0700
 • † Jani­na REMISZEWSKA; † Tere­sa CHMIELEWSKA
 • † Geno­we­fa, Albin, Krzysz­tof MUSZYŃSCY
0900
 • † Zofia DOBRZYŃSKA – 12 r. śm.
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
1030
 • † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY; † Jerzy, Jan, Jani­na LIBAKO
 • † Jani­na GAJOWCZYK – 1 r. śm.; † Sta­ni­sław, Jan
1200
Dzięk­czyn­no w 75 r. powro­tu Sybiraków
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Sta­ni­sła­wa w 62 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Ponie­dzia­łek 20.09.2021
0400
† Józef TOWARZYŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL (od Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ)
1800
† Hele­na KWIATKOWSKA – 7 r. śm.; † Lucjan KWIATKOWSKI

Wto­rek 21.09.2021
0700
† Fran­ci­szek, Sta­ni­sła­wa ROSIK; † syno­wie; † Euge­niusz TORA
1700
† Kry­sty­na OLESZKO (od Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ)
1800
BIERZMOWANIE

Śro­da 22.09.2021
0700
† Mie­czy­sław BODAJ (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
1700
† Marian­na WOŁOSZYN – 28 r. śm.; † Józef, Mie­czy­sław WOŁOSZYN
1800
† Bogu­mi­ła WNUK – 3 r. śm.; † Miro­sław WNUK – 16 r. śm.; † rodzice

Czwar­tek 23.09.2021
0700
† Mie­czy­sław STANKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Grze­gorz KRAKOWIAK – 11 r. śm. ; † Daja­na KRAKOWIAK
1800
† Bar­ba­ra BOBROWSKA (od sio­stry Tereni)

Pią­tek 24.09.2021
0700
† Kry­sty­na OLESZKO (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Ste­fa­nia, Michał, Kazi­mierz, Lucy­na, Joan­na KŁOPOTOWSCY
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 25.09.2021
0700
† Mie­czy­sław BODAJ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Hele­na BOGUCKA – 1 r. śm.

Nie­dzie­la 26.09.2021
0700
† Józef GOŁUCH – kolej­na r. śm.; † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
0900
 • † Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 8 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 • † Józef, Gra­ży­na SAUTER; † z rodziny
1030
 • † rodzi­ce: Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny
 • † Hele­na KUCHARSKA
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny i Zbi­gnie­wa MISZKIEWICZ w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, syno­wej i wnukówy
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Cze­sław, Ryszard HOŁOWNIA