XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
19 WRZEŚNIA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1300, spe­cjal­na Msza św. Dzięk­czyn­na za dar tego­rocz­nej I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej dzie­ci obec­nych już klas IV.
   
 2. Dzi­siaj o godz.1500 w Domu Kate­che­tycz­nym, spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 3. Nato­miast o godz. 1600 w dzi­siej­szą nie­dzie­lę, Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Mło­dzież naszej Para­fii, któ­ra w minio­nym roku szkol­nym przy­go­to­wy­wa­ła się do Bierz­mo­wa­nia, przy­stą­pi do tego Sakra­men­tu w naj­bliż­szy wto­rek pod­czas Mszy św. o godz. 1800. Mło­dym ludziom gra­tu­lu­je­my przy­jaź­ni z Chry­stu­sem a rodzi­com dzię­ku­je­my za dba­nie o ducho­wy roz­wój swo­ich dzie­ci! Spo­wiedź św. dla bierz­mo­wa­nych oraz ich świad­ków i naj­bliż­szych pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św.
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1030, dla dzie­ci obec­nych klas V, prze­ło­żo­na sprzed waka­cji Msza św. w Rocz­ni­cę I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci rocz­ni­co­wych i ich bli­skich w sobo­tę o godz. 900.
   
 7. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 8. Już dzi­siaj chce­my wza­jem­nie się zapro­sić do licz­ne­go udzia­łu w Reno­wa­cji Misji Świę­tych, któ­re prze­zy­wać będzie­my od 10 do 13 paź­dzier­ni­ka. Te świę­te ćwi­cze­nia ducho­we, prze­ło­żo­ne z ubie­głe­go roku, popro­wa­dzą Ojco­wie Redemp­to­ry­ści.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Marian Delu­ga, lat 71 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Krzyc­ku Wielkim;
  • śp. † Jadwi­ga Kar­nia, lat 97 z ul. Armii Kra­jo­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…