XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Zachę­ca­my do naby­wa­nia ostat­nie­go nume­ru nasze­go die­ce­zjal­ne­go mie­sięcz­ni­ka „Nowe Życie”, któ­ry w dużej mie­rze poświę­co­ny jest Syno­do­wi Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W naj­bliż­szą sobo­tę – 25 listo­pa­da przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej – Patron­ki naszej Para­fii. Wszyst­kich Para­fian zapra­sza­my w sobo­tę na godz. 1700 do udzia­łu w uro­czy­stej Mszy św. Odpu­sto­wej, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył nasz były pro­boszcz Ks. Bole­sław Syl­we­strzak, prze­ży­wa­ją­cy w tym roku zło­ty jubi­le­usz kapłań­stwa. W ten dzień nie będzie Mszy św. o godz. 1800.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 6. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: więk­szy – po 30 zł. i mniej­szy – po 20 zł.
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na dużą ilość zama­wia­nych w naszej Para­fii inten­cji mszal­nych, a w związ­ku z tym – brak wol­nych ter­mi­nów, nasze Dusz­pa­ster­stwo zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi w archi­die­ce­zji wro­cław­skiej prze­pi­sa­mi, od stycz­nia nowe­go roku wpro­wa­dza w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca o godz. 1200 tzw. Mszę św. zbio­ro­wą, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w inten­cji żyją­cych. Zatem wobec bra­ku wol­nych ter­mi­nów, będzie­my mogli w tej Eucha­ry­stii zbio­ro­wej pole­cać Panu Bogu spra­wy żyją­cych osób. Przy­po­mi­na­my, że od wie­lu lat, w każ­dy dru­gi i czwar­ty pią­tek mie­sią­ca o godz. 1800 spra­wo­wa­na jest podob­na Msza św. zbio­ro­wa za naszych zmar­łych.
   
 8. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by będą roz­pro­wa­dzać w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Chęt­nych, któ­rzy chcie­li­by pod­jąć się tego dzie­ła, pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi lub Pana­mi Kościel­ny­mi. Dzię­ku­je­my za zaan­ga­żo­wa­nie!
   
 9. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z kato­lic­kim cza­so­pi­smem „Trwaj­cie w Miło­ści” i jego ewen­tu­al­ną pre­nu­me­ra­tą. Kwar­tal­nik podej­mu­je róż­no­rod­ne tema­ty poma­ga­ją­ce pogłę­biać naszą wia­rę. Pismo jest do pobra­nia przy wyj­ściu z kościo­ła.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Tade­usz Szu­miń­ski, lat 94 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Lesz­nie.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA