Intencje Mszalne (20–27.02.2022)

Nie­dzie­la 20.02.2022
0700
Dzięk­czyn­na z oka­zji 61 r. uro­dzin Marii SYMULEWICZ
 
0900
 • † Wła­dy­sław LUBAS † Bro­ni­sław CIEBIEŃ
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Igna­ce­go 1 r. urodzin
 
1030
 • † Dama­zy BELTER – 11 r. śm. † jego zmar­li rodzi­ce
   
 • † Mar­ta GIZICKA 13 r. śm.
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. 15 r. ślu­bu Pio­tra i Mał­go­rza­ty
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 18 r. urodzin
 
1600
Za Ojczy­znę Ojca św. i Rodzi­nę Radio Maryja
 
1800
† Jan, Cecy­lia, Sta­ni­sła­wa, Henryk

Ponie­dzia­łek 21.02.2022
0700
 • † Geno­we­fa KIEŻUN (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • O łaskę zdro­wia dla Jolan­ty CIEBIEŃ
 
1700
† Ste­fa­nia PIETRAŃ (od wnucz­ki Agniesz­ki z mężem i syna Cze­sła­wa z żoną)
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ – 5 r. śm.

Wto­rek 22.02.2022
0700
† z V Róży Żywe­go Różań­ca i ich rodzin
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 94 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski na dal­sze lata życia
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Roma­na w 60 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Śro­da 23.02.2022
0700
† Fran­ci­szek PRACZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Marian DAWT (od rodzi­ny Szew­ców z Rozwadowa)
 
1800
† rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Leon BERUS; † dziad­ko­wie z obu stron; † Łukasz, Tere­sa BERUS

Czwar­tek 24.02.2022
0700
† Ste­fa­nia PIETRAŃ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jadwi­ga, Jan, Zbi­gniew BIERNACCY
 
1800
† Albert BORYSEWICZ (od żony i dzieci)

Pią­tek 25.02.2022
0700
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1700
† Andrzej KORECKI – 10 r. śm.
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 26.02.2022
0700
† Marian DAWT (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Ger­tru­da WRÓBEL – 5 r. śm.; † Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW

Nie­dzie­la 27.02.2022
0700
 • † Fran­ci­szek GOLBA; † z rodzi­ny
   
 • Podzię­ko­wa­nie za dobre dzie­ci i wnu­ki, dobrze roz­wi­ja­ją­ce się pra­wnu­ki, z proś­bą o potrzeb­ne łaski i opie­kę MB dla całej rodziny
 
0900
 • † Leon MADANY; † rodzi­ce: Hele­na, Bole­sław, Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek TRZYBULSCY
   
 • † Jadwi­ga LEŚNIAREK – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Ire­na, Marian SKRZYPCZAK
 
1030
 • † Wik­tor GŁUSZKO – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Tekla, Wła­dy­sław
   
 • † Pau­li­na SIEWIELA – 7 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIEWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Dariu­sza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jadwi­ga PŁÓCIENICZAK – 4 r. śm.; † z rodziny