VII NIEDZIELA ZWYKŁA

VII NIEDZIELA ZWYKŁA
20 LUTEGO 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, w domu kate­che­tycz­nym, będzie moż­na zaku­pić cia­sto, z któ­re­go dochód będzie prze­zna­czo­ny dla naszej para­fian­ki 14 let­niej Zuzan­ny Jane­czek, cho­rej na musko­wi­scy­do­zę i celia­kię. Celem tej ini­cja­ty­wy jest pomoc w zebra­niu fun­du­szy na lecze­nie Zuzi.
  Ist­nie­je tak­że moż­li­wość prze­ka­za­nia 1% podat­ku – KRS: 0000097900, cel szcze­gó­ło­wy „Dla Zuzan­ny Zofii Jane­czek”.
  Moż­na też wpła­cać bez­po­śred­nio na kon­to Fun­da­cji Matio Nr: 36 1060 0076 0000 3200 0132 9248 w tytu­le pisząc „Daro­wi­zna dla Zuzan­ny Zofii Jane­czek”.
  Pro­wa­dzo­na jest tak­że zbiór­ka pod adre­sem: https://zrzutka.pl/mdkv8y.
  Bóg zapłać wszyst­kim dar­czyń­com!
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. Przy­po­mi­na­my rodzi­com dzie­ci klas III zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych o dzi­siej­szym zdję­ciu mia­ry w Domu Kate­che­tycz­nym. Chłop­ców ze szko­ły nr 1 zapra­sza­my na godz. 1530 a ze szko­ły nr 3 na godz. 1545. Dziew­czyn­ki ze szko­ły nr 3 na godz. 1600 a ze szko­ły nr 1 na godz. 1615. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki: od chłop­ców – 50 zł. A od dziew­czy­nek – 70 zł. Ist­nie­je moż­li­wość pła­ce­nia kar­tą.
   
 4. Zapra­sza­my na spo­tka­nie kate­che­tów naszej Para­fii w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek, 21 lute­go na godzi­nę 1915 na ple­ba­nię.
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • † Eli­za PINIUTA, lat 51 z ul. Klonowej;
  • † Kata­rzy­na MARYSZCZAK, lat 97 ostat­nio zamiesz­ka­ła w Lubinie;
  • † Mar­cin POŚLEDNIK, lat 77 z ul. Wrzosowej;
  • † Andrzej SKRZYŃSKI, lat 58 z ul. Podwale;
  • † Jan TRACZYK, lat 65 z ul. Iwaszkiewicza;
  • † Danu­ta PUSZKO, lat 90 z ul. Armii Krajowej;
  • † Elż­bie­ta KNOP, lat 64 z ul. Podwale.

  Wiecz­ny odpoczynek…