Intencje Mszalne (20–27.06.2021)

Nie­dzie­la 20.06.2021
0700
 • † Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 13 gr.
   
 • † Edward, Piotr, Ryszard, Jani­na PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
0900
 • † Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY; † Bar­ba­ra, Fran­ci­szek HAJDUK; † Michał, Anna, Jan KORYLAK
1030
† Michał, Kazi­mie­ra MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: ZAKRZEWSKICH, MICHALEWICZÓW
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny i Felik­sa WARCHALEWSKICH w 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nich, dzie­ci i wnuków
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
1800
 • † Cecy­lia, Jan, Sta­ni­sła­wa
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Lesz­ka w 81 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nie­go, dzie­ci i wnuków

Ponie­dzia­łek 21.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 21 gr.
1700
† Marian, Bro­ni­sław, Hele­na KRZYŻOSTANIAK
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Boże­ny i Bog­da­na MĄCZYŃSKICH w 7 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Wto­rek 22.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 22 gr.
1700
† Sta­ni­sław MARCINIAK
1800
† Jan PASTERZAK (od rodziny)

Śro­da 23.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 23 gr.
1700
 
1800
† Alek­san­der JASEK; † Olga, Jan, Jani­na, Sta­ni­sła­wa, Paweł BATOŻYŃSCY

Czwar­tek 24.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 24 gr.
1700
† Jan BAZYLEWICZ
1800
† Jani­na IRZYKOWICZ

Pią­tek 25.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 25 gr.
1700
† Ire­ne­usz BANDOCH
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 26.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 26 gr.
1800
† Jan PROGA; † Jani­na, Eme­ryk ZDANOWICZ; † z rodziny

Nie­dzie­la 27.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 27 gr.
0900
 • † Michał RANCEW – 39 r. śm.
   
 • †† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAKOWIE
1030
 • † Euge­niusz, Wła­dy­sław DOKŁADAŃSCY (od bra­ta)
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Tade­usza w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Fran­ci­szek SZYMKOWIAK; † z rodziny