XII NIEDZIELA ZWYKŁA

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20 CZERWCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwie do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re jest spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem, w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 3. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, po dzi­siej­szych Mszach świę­tych może­my przy wyj­ściu z kościo­ła zło­żyć do puszek, nasze dobro­wol­ne ofia­ry na rzecz misyj­nej Para­fii w Boli­wii, w któ­rej posłu­gu­je zna­ny wśród nas Ksiądz Mariusz Godek. Bóg zapłać za ofiar­ność!
   
 4. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w naj­bliż­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 na ple­ba­nii.
   
 5. W czwar­tek – 24 czerw­ca, Uro­czy­stość Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la – Głów­ne­go Patro­na Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 7. W tym tygo­dniu będą spra­wo­wa­ne Msze św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: dla Zespo­łu Szkół i Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w ponie­dzia­łek o godz. 800; nato­miast dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3, na któ­rą zapra­sza­my uczniów, rodzi­ców i nauczy­cie­li, w czwar­tek o godz. 1700. Spo­wiedź świę­ta dla dzie­ci i mło­dzie­ży, kwa­drans przed każ­dą Mszą św. spra­wo­wa­ną w tym tygo­dniu.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 9. Z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry – 3 sierp­nia, pod hasłem: „Spo­tka­nie” wyru­szy 41 Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasna Górę. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, Piel­grzym­ka jak w roku ubie­głym, będzie mia­ła cha­rak­ter szta­fe­ty. Z Góry będzie­my mogli piel­grzy­mo­wać w Gru­pie 14, przez trzy dni do Trzeb­ni­cy. Zapi­sy w naszym Dusz­pa­ster­stwie.
   
 10. W tym tygo­dniu z naszej Para­fii do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ali­na Sta­siuk, lat 92 z ul. Ściegiennego;
  • śp. † Wła­dy­sław Chru­ściel, lat 82 z ul. Reymonta;
  • śp. † Jan Mac­kie­wicz, lat 92 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Jan Jur­gie­le­wicz, lat 72 z ul. Pod­wa­le.
   Wiecz­ny odpoczynek…