XX NIEDZIELA ZWYKŁA

XX NIEDZIELA ZWYKŁA
20 SIERPNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Zgod­nie z decy­zją Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski – Ks. Arcy­bi­sku­pa Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go, dzi­siaj w naszej Para­fii po Mszach świę­tych, może­my skła­dać do puszek dobro­wol­ne ofia­ry na rzecz poszko­do­wa­nych przez powódź w Sło­we­nii. Pomoc orga­ni­zu­je Cari­tas Pol­ska. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzie­ła!
   
 3. W naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 4. W sobo­tę – 26 sierp­nia, przy­pa­da litur­gicz­na Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 800; 900 i 1800.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA