Intencje Mszalne (21–28.04.2024)

NIEDZIELA 21.04.2024
0700
 • † Hele­na WOJNAROWSKA – 20 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Anie­la DYLEWSKA 
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Jac­ka w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­ta i całej rodzi­ny
   
 • Bła­gal­na w int. Miło­sza, Wero­ni­ki i Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski

 
1030
 • † Sta­ni­sław, Emi­lia MIZERA; † z obu stron
   
 • † Tere­sa MAŁECKA – 7 r. śm.; † z rodzin: GAJOWCZYKÓW, MAŁECKICH
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Roman CHUDY – 19 r. śm.; † Anna CHUDA

Ponie­dzia­łek 22.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Jaro­sław KRAWIEC
 
1800
† Agniesz­ka, Szy­mon, Maria WOLANIK; † Adam TELEGA

Wte­rek 23.04.2024
0700
Za cięż­ko cho­rych i kona­ją­cych kapła­nów, o łaskę zdro­wia i potrzeb­ne łaski dla wszyst­kich kapłanów

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Jerzy KORECKI

Śro­da 24.04.2024
0700
† Robert DEMat­ki Boże­jIŃ­SKI (od rodzin: Negle­rów, Hadasiów)
 
1700
† Miro­sła­wa STANISŁAWSKA (od bra­ta Wal­de­ma­ra z rodziną)
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 25.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska. 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny w 70 r. uro­dzin i Marii w 85 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej, zdro­wie, potrzeb­ne łaski
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Pio­tra z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski i dary Ducha Świętego


Pią­tek 26.04.2024
1900
† Hele­na WOJNAROWSKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 7 r. śm.; † Jacek, Józef; † z rodzin: ZAKASZEWSKICH, SZYBIAK
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 27.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
 • † Zbi­gniew HRECHOROWICZ – 3 r. śm.; † rodzi­ce: Leonar­da, Euge­niusz
   
 • † Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA


NIEDZIELA 28.04.2024
0700

Dziękczynno–błagalna w int. Marii RACHONA w 78 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej

 
0900
 • † Cze­sław LECZYCKI – 1 r. śm.
   
 • † Bro­ni­sła­wa STUDZIŃSKA – 15 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wła­dy­sła­wa, Józef SZTUPCE

 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA; † z rodzin: LIBAKO, GRZELKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Zenon ŻŁOBIŃSCY; † z rodziny
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Karo­la DUBYNA w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej (od rodzi­ców)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa w 43 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne