V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
28 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W śro­dę – 1 maja, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Józe­fa Rze­mieśl­ni­ka. W naszych modli­twach będzie­my pole­cać Panu Bogu wszyst­kich pra­cu­ją­cych, któ­rym patro­nu­je Świę­ty Józef.
   
 3. Od śro­dy przez cały maj o godz. 1730 Nabo­żeń­stwo Majo­we przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji – w ciszy.
  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 5. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w czwar­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 6. W pią­tek – 3 maja, Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski. Jest to jed­no­cze­śnie pierw­szy pią­tek mie­sią­ca. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii oka­zja do Spo­wie­dzi świę­tej. Pod­czas para­fial­nej Sumy o godz. 1200 modlić się będzie­my szcze­gól­nie za naszą Ojczy­znę. Nato­miast Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa.
   
 7. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 8. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Przy­po­mi­na­my o Piel­grzym­kach orga­ni­zo­wa­nych z naszej Para­fii w sobo­tę – 11 maja: dla męż­czyzn do Sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Łaska­wej w Krze­szo­wie oraz dla Żywe­go Różań­ca i wszyst­kich chęt­nych, do pol­skie­go Loret­to i Nie­po­ka­la­no­wa. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Doro­ta Jakób­czyk, lat 59, ostat­nio zamiesz­ka­ła w Toronto;
  • śp. † Ire­na Kra­sow­ska, lat 90, ostat­nio zamiesz­ka­ła w Bałdowicach.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA