Intencje Mszalne (21–28.05.2023)

Nie­dzie­la 21.05.2023
0700
 • † Ste­fan, Józe­fa ZGUTKA; † Mał­go­rza­ta KOSEK
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 21 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Hele­na, Jan, Mar­ta URBAŃCZAK; † z rodzi­ny
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH – z racji urodzin
 
1030
 • Pierw­sza Komu­nia Świę­ta
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. ks. Dariu­sza KUŁAN w 25 r. święceń
 
1200
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Domi­ni­ki w 18 r. ur., z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. cór­ki Zofii ŚLIWIŃSKIEJ i mamy Zofii JADACH z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i wsta­wien­nic­two MB
 
1500
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Cze­sła­wy KRÓL w 95 r. ur., z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i wszel­kie potrzeb­ne łaski
 
1800
† Wła­dy­sław, Józef, Piotr CIEBIEŃ; † Danu­ta KAJRYS

Ponie­dzia­łek 22.05.2023
0700
† Edward JASEK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Józef, Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Eli­za, Wacław, Lud­mi­ła PINIUTOWIE; † Hele­na BORYSOWSKA; † Euge­nia SZYKSZNIAN
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 23.05.2023
0700
† Edward JASEK (od sąsia­dów z klat­ki 13A, nr 1, 2, 3 i 5)
 
1700
† Hele­na BORYSOWSKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Marian­na WOŁOSZYN – z racji imie­nin; † Józef, Mie­czy­sław, Anna, Anna, Eli­za WOŁOSZYN


Śro­da 24.05.2023
0700
† Maria PIEKARNIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Bry­gi­da MISZCZYŃSKAI
 
1800
† Hele­na BORYSOWSKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 25.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Leszek BANDOCH
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. mamy i rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski


Pią­tek 26.05.2023
0700
† Hele­na BORYSOWSKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Kazi­mie­ra MROŻEK; † Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ; † Anie­la DYLEWSKA; † Anna DAMRYCH
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 27.05.2023
0730
† Hele­na BORYSOWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Ger­tru­da WRÓBEL; † jej rodzi­ce: Zofia, Kazi­mierz STĘPIEŃ; † Mie­czy­sław, Wła­dy­sław STEFANÓW

Nie­dzie­la 28.05.2023
0700
 • † Anna, Emi­lia, Jan SZURMA; † Roza­lia, Miko­łaj, Wła­dy­sław BARABASZ
   
 • † Hele­na BORYSOWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
0900
 • † Leoka­dia, Sta­ni­sła­wa, Józef WYSOCCY
   
 • † Ire­na CZYPLIS; † Sio­stra Anna CZYPLIS; † z rodziny
 
1030
Rocz­ni­ca Pierw­szej Komu­nii Świętej
 
1200
Rocz­ni­ca Prymicji
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wik­to­ria, Józef, Józef, Sta­ni­sła­wa USS; † Cze­sław, Zofia, Alfons SILKO

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne