NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
28 MAJA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, Dru­gi Dzień Zie­lo­nych Świąt – Świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800.
   
 3. Zapra­sza­my na ostat­nie Nabo­żeń­stwa Majo­we, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1730.
   
 4. W czwar­tek, litur­gicz­ne Świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na.
   
 5. Przez cały czer­wiec, przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem – Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000;
  2. w pią­tek – Sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia od godz. 1600 – 1800. Będzie to dzień Spo­wie­dzi św. dla kan­dy­da­tów do Bierz­mo­wa­nia( pierw­sza gru­pa) i ich bli­skich. O godz. 1800 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Sakra­ment Chrztu św. dla swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła, wyjąt­ko­wo w dru­gą sobo­tę czerw­ca.
   
 9. Spo­wiedź św. dla dru­giej gru­py mło­dzie­ży przed Sakra­men­tem Bierz­mo­wa­nia a tak­że ich bli­skich, w sobo­tę o godz. 1000.
   
 10. Wyjazd zapi­sa­nych osób na Piel­grzym­kę Żywe­go Różań­ca na Jasną Górę, w sobo­tę o godz. 500 z par­kin­gu przy nowym Net­to.
   
 11. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży VI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 12. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 13. W przy­szłą nie­dzie­lę – 4 czerw­ca, pod­czas Mszy św. o godz. 1800, Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Biskup Maciej Mały­ga udzie­li mło­dzie­ży klas VIII Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia.
   
 14. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Hali­na Zając, lat 82 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Hen­ryk Węglew­ski, lat 73 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA