Intencje Mszalne (21–28.08.2022)

Nie­dzie­la 21.08.2022
0700
† Alek­san­der ŁUKOWIAK – 14 r. śm. † Józe­fa i Bartłomiej
 
0900
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz oraz †† rodziców
 
1030
† Marian­na KĘDZIERSKA (od chrze­śni­cy Kry­sty­ny z rodziną)
 
1200
W int. Hali­ny i Zdzi­sła­wa w 40 r. Ślu­bu z proś­bą o zdro­wie Boże bło­go­sła­wień­stwo dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1800
  • Za Ojczy­znę, Ojca św. i Rodzi­nę Radio Mary­ja
     
  • W int. Mate­usza Gór­cza­ka w 18 r. urodzin

Ponie­dzia­łek 22.08.2022
0800
† Sta­ni­sław SOKOŁOWSKI – 21 r. śm.
 
1800
† Robert HAŁAŚ

Wto­rek 23.08.2022
0800
† Doro­ta – 1 r. śm † Andrzej NOWICCY
 
1800
† Adam TELEGA – 6 r. śm.

Śro­da 24.08.2022
0800
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
 
1800
† Zofia – 25 r. śm † Rudolf – 34 r. śm. † Juliusz GRABIEC oraz †† z rodz. KALECKICH i HRYNIEWIECKICH

Czwar­tek 25.08.2022
0800
† Anto­ni ZAJĄC – 7 r. śm. oraz †† rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1800
Dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Mat­ki Bożej z oka­zji urodzin

Pią­tek 26.08.2022
0800
† Zbi­gniew MOCHOL – 2 r. śm. † Kry­sty­na MOCHOL
 
0900
† Alek­san­dra KORECKA – kolej­na rocz­ni­ca śm. † Wan­da, Zdzi­sław, Leontyna
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 27.08.2022
0800
Dziękczynno–błagalna w int. Jolan­ty i Jana CHRYSMAN w 45 r. ślu­bu o potrzeb­ne łaski i Boże bło­go­sła­wień­stwo dla całej rodziny
 
1800
† Hen­ryk KŁAK † Kazi­mie­ra, Grze­gorz SIWICCY

Nie­dzie­la 28.08.2022
0700
† Jani­na MISZCZYK – 22 r. śm. † Sta­ni­sław MISZCZYK – 32 r. śm †† z rodziny
 
0900
† Leoka­dia POJASEK – kolej­na rocz­ni­ca śm. † Ste­fan POJASEK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w 23 r. ślu­bu Ane­ty i Krzysz­to­fa GRABOWSKICH oraz Anny i Zbi­gnie­wa MIKOLUK
 
1200
Dziękczynno–błagalna w 14 r. ślu­bu Joan­ny i Seba­stia­na KŁYS
 
1800
Akcja Kato­lic­ka