XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
28 SIERPNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w czwar­tek o godz. 1900 na ple­ba­nii.
   
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Po waka­cjach, szcze­gól­nie zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia dzie­ci i mło­dzież! Msza św. o godz. 1800, z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu Naj­święt­szej Maryi Pan­ny a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z Obja­wień Fatim­skich.
    
 4. Chrzest­nych i rodzi­ców pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 5. W sobo­tę przed połu­dniem, Ksiądz Nor­bert odwie­dzi cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła; nato­miast Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych w następ­ną sobo­tę – 10 wrze­śnia.
   
 6. Od naj­bliż­sze­go czwart­ku powra­ca po waka­cjach sta­ły porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy św. w naszej Para­fii. Od 1 wrze­śnia, w dni powsze­dnie poran­na Msza św. będzie spra­wo­wa­na o godz. 700 a po połu­dniu o godz. 1700 i 1800. Nato­miast od przy­szłej nie­dzie­li powra­ca Eucha­ry­stia o godz. 1600.
   
 7. Dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych, rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców zapra­sza­my w przy­szłą nie­dzie­lę na Mszę św. o godz. 1030 pod­czas któ­rej będzie­my wypra­szać Boże bło­go­sła­wień­stwo na roz­po­czy­na­ją­cy się nowy rok szkol­ny. Pod­czas tej Eucha­ry­stii dla dzie­ci klas pierw­szych, tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie tor­ni­strów i przy­bo­rów szkol­nych.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IX a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Za tydzień, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Anna Wąchal­ska, lat 69 z ul. Słonecznej;
  • śp. † Fran­cisz­ka Kaź­mier­czak, lat 86 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Ber­na­de­ta Zie­lo­ny, lat 64 z ul. Piłsudskiego
  • śp. † Edward Kubic­ki, lat 66 z ul. Piłsudskiego.

  Wiecz­ny odpoczynek…