IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 STYCZNIA 2023 ROKU

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
29 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my oso­bom zain­te­re­so­wa­nym zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych z Fir­my „Impre­sja” o dzi­siej­szym zdję­ciu mia­ry w Domu Kate­che­tycz­nym. Na godz. 1430 zapra­sza­my chłop­ców a dziew­czyn­ki na godz. 1450. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki: od chłop­ców – 70 zł a od dziew­czy­nek – 120 zł. Ist­nie­je moż­li­wość zapła­ty kar­tą.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa zapra­sza­my na dzi­siej­sze, pierw­sze spo­tka­nie Nauk Przed­mał­żeń­skich o godz. 1700 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek i wto­rek nie będzie jesz­cze Mszy św. o godz. 1800. Zapra­sza­my na Eucha­ry­stie o godz. 700 lub o godz. 1700. Od śro­dy – 1 lute­go, Msze św. w dni powsze­dnie będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i o godz. 1800.
   
 5. W czwar­tek – 2 lute­go Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­ne NMP Grom­nicz­nej. Msze św. z pobło­go­sła­wie­niem świec będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i o godz. 1800. To Świa­to­wy Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, stąd ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę zosta­ną prze­zna­czo­ne na potrze­by klasz­to­rów kon­tem­pla­cyj­nych oraz Archi­die­ce­zjal­ny Ośro­dek Adop­cyj­no – Opie­kuń­czy. Bóg zapłać za każ­dy dar! Ten dzień jest ostat­nim kie­dy śpie­wa­my kolę­dy i cie­szy­my się bożo­na­ro­dze­nio­wy­mi deko­ra­cja­mi.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 1700. Nato­miast po wie­czor­nej Eucha­ry­stii – ado­ra­cja w ciszy do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ; po każ­dej Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo świec i wier­nych w cho­ro­bach gar­dła, w dzień św. Błażeja;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 7. W pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym, kate­che­za dla rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci.
   
 8. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie świec dzie­ci komu­nij­nych z uro­czy­stym odno­wie­niem przez nich przy­rze­czeń wypły­wa­ją­cych z przy­ję­te­go Sakra­men­tu Chrztu Świę­te­go.
   
 10. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek 30 I: 
   1. kapłan – Dwor­co­wa 1 – 25, nie­pa­rzy­ste + 26 A i 26 B;
   2. kapłan Dwor­co­wa 26 C – 40, parzyste;
  • śro­da 1 II: 
   1. kapłan – Dwor­co­wa 4 – 24, parzyste;
   2. kapłan – Poznań­ska 13 A – 15 C, nieparzyste;
  • czwar­tek 2 II: 
   1. kapłan – Poznań­ska 9 – 9 B, nieparzyste;
   2. kapłan – Poznań­ska 11 A – 11 C, nieparzyste;
  • sobo­ta 4 II: 
   1. kapłan – Poznań­ska 6 – 16, parzyste;
   2. kapłan – Poznań­ska 1 – 7 A, nieparzyste.

  Przy­po­mi­na­my, że kolę­da od ponie­dział­ku do piąt­ku roz­po­czy­na się o godz. 1600 a w sobo­ty o godz. 1400.

 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jan Puk, lat 71 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Postoł, lat 76 z Kruszyńca.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA